مقالات و پژوهشها


HSS تحقیقات، مطالب و مقالات مهم در 


پیدا کنید Design Guides / HSS در این قسمت شما میتوانید 51 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Rondal, J., Würker, K.G., Wardenier, J., Dutta, D. and Yeomans, N.: Structural stability of hollow sections (2). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN 3-8249-0075-0

 • Packer, J.A., Wardenier, J., Kurobane Y., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for rectangular hollow section (RHS) joints under predominantly static loading (3). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1992. ISBN 3-8249-0089-0

 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M. and Dutta, D.: Design guide for structural hollow section
  columns exposed to fire (4). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1994. ISBN
  3-8249-0171-4


 • Bergmann, R., Dutta, D., Matsui, C. and Meinsma, C.: Design guide for concrete-filled hollow section
  columns (5). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1995. ISBN 3-8249-0298-2


 • Wardenier, J., Dutta, D., Yeomans, N., Packer, J.A. and Bucak, Ö.: Design guide for structural hollow
  sections in mechanical applications (6). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany,
  1995. ISBN 3-8249-0302-4


 • Dutta, D., Wardenier, J., Yeomans, N., Sakae, K., Bucak, Ö. and Packer, J.A.: Design Guide for
  Fabrication, Assembly and Erection of Hollow Section Structures (7). CIDECT (Ed.) and TÜV Verlag,
  Cologne, Germany, 1998. ISBN 3-8249-0443-8


 • Zhao, X-L., Herion, S., Packer, J A., Puthli, R.S., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., Wingerde,
  A.M. van. and Yeomans, N.F.: Design Guide for Circular and Rectangular Hollow Section Welded Joints
  under Fatigue Loading (8). CIDECT (Ed.) and TÜV Verlag, Cologne, Germany, 2000. ISBN 3-8249-0565-5


 • Packer, J.A. and Henderson, J.E.: Hollow Structural Section Connections and Trusses – A Design Guide. Canadian Institute of Steel Construction, Toronto, Canada, 1997. ISBN 0-88811-086-3

 • Rautaruukki: Design Handbook for Rautaruukki Structural Hollow Sections. Hämeenlinna, Finland, 1998. ISBN 952-5010-22-8

 • Syam, A.A. and Chapman, B.G.: Design of structural steel hollow section connections. 1st Edition,
  Australian Institute of Steel Construction, Sydney, Australia, 1996. ISBN 0 9099 45 58 6


 • Zirn, R.: Schwingfestigkeitsverhalten geschweißter Rohrknotenpunkte und Rohrlasschenverbindungen. Techn. Wiss. Bericht MPA Stuttgart, Heft 75-01, Germany, 1975

 • Fisher, J.W. and Struik, J.H.A.: Guide to design criteria for bolted and riveted joints. John Wiley & Sons. New York, London, Sydney, 1973

 • Wardenier, J. and Mouty, J.: Design rules for predominantly statically loaded welded joints with hollow sections as bracings and an I- or H-section as chord. Welding in the World, Vol. 17, No. 9/10, 1979

 • Igarashi, S., Wakiyama, K., Inoue, K., Matsumoto, T. and Murase, Y.: Limit design of high strength bolted tube flange joint, Parts 1 and 2. Journal of Structural and Construction Engineering Transactions of AIJ, Department of Architecture reports, Osaka University, Japan, 1985

 • Zettlemoyer, N.: ISO Harmonisation of offshore guidance on strength of tubular joints. Proceedings of the Sixth ISOPE Conference, Los Angeles, U.S.A., 1996

 • Twilt, L. and Haar, P.W. v.d.: Harmonization of the Calculation Rules for the Fire Resistance of Concrete Filled SHS-columns, CIDECT project 15F-86/7-0; IBBC-TNO report B-86-461, The Netherlands, 1986

 • Draft user’s manual POTFIRE, developed for CIDECT by CTICM and TNO, CIDECT progr. 15N – 21/98

 • Tissier, P.: Resistance to corrosion of the interior of hollow steel sections. Acier, Stahl, Steel 2/1978

 • Packer, J.A. and Wardenier, J.: Design rules for welds in RHS, K, T, Y and X connections, Proceedings IIW International Conference on Engineering Design in Welded Constructions, Madrid, Spain, 1992

 • Schulz, G.: Der Windwiderstand von Fachwerken aus zylindrischen Stäben und seine Berechnung.
  Internationaler Normenvergleich für die Windlasten auf Fachwerken. Monograph No. 3, CIDECT, 1970


 • Virdi, K.S. and Dowling, P.J.: A unified design method for composite columns. International Association for Bridge and Structrural Engineering. Mémoires Vol. 36-II, Zurich, Switzerland, 1976

 •  Mouty, J.: Effective lengths of lattice girder members. CIDECT Monograph No. 4, 1991

 • Baar, S.: Etude théorique et expérimentale du déversement des poutres à membrures tubulaires.
  Collection des publications de la Faculté des Sciences Appliquées de Université de Liège, No. 10, Liège,
  Belgium, 1968


 • Marshall, P.W. and Toprac, A.A.: Basis for tubular design. ASCE preprint 2008, April 1973, also Welding Journal, U.S.A., 1974

 • Packer, J.A.: Overview of Current International Design Guidance on Hollow Structural Section
  Connections. Proceedings of the Third International Offshore and Polar Engineering Conference,
  Singapore, 1993


 • Bouwkamp, J.G.: Concept on tubular joints design. Proceedings of ASCE, Vol. 90, No. ST2, U.S.A., 1964

 • UEG: Design of Tubular Joints for Offshore Structures, Underwater Engineering Group UEG, London,
  U.K., 1985


 • HSE: Offshore Installations: Guidance on design, construction and certification. Health and Safety
  Executive, U.K., 1990


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • Internal Institute of Welding, Subcommission XV-E: Design recommendations for hollow section joints – predominantly statically loaded, 2nd ed., IIW Doc. XV-701-89, International Institute of Welding Annual
  Assembly, Helsinki, Finland, 1989


 • Det Norske Veritas: Rules for classification, fixed offshore installations. Part 3, Chapter 1: Structural
  Design, General. DNV, HLvik, Norway, 1989


 • A.P.I. Recommended practice for planning, designing and constructing fixed offshore Platforms RP-2A. American Petroleum Institute, U.S.A., 1997

 • A.I.J.: Recommendations for the design and fabrication of tubular structures in steel, 3rd ed., Architectural Institute of Japan, 1990

 • ENV 1994-1-1: 1992. Eurocode No. 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures, part 1.1:
  General Rules and Rules for Buildings


 • ENV 1993-1-1: 1992,Eurocode No. 3, Design of Steel Structures, part 1.1 – General Rules and Rules for Buildings, CEN, 1992

 • ENV 1992-1-1:1991. Eurocode No. 2: Design of Concrete Structures, part 1: General Rules and Rules for Buildings, CEN 1991

 • ENV 1991-1-1: 1994, Eurocode No.1, Basis of Design and Actions on Structures, CEN, 1994

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1995), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 1, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2: Addendum 1: Joint Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3: Addendum 1: Frame Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Draft Final Report, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Uriz, P., Sabelli, R. and Mahin, S.A., (2007), “Design implications of recent research on SCBF,” Advisory Notice
  submitted to AISC


 • Ongelin, P., Valkonen, I.: Structural hollow sections. EN 1993 Handbook, Rautaruukki Oyj, Finland 2012

 • EN 1994-1-1 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings

 • EN 1993-1-9 (2010): Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-9: Fatigue

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000

 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M., Dutta, D.: Design guide for structural hollow section columns exposed
  to fire. CIDECT Design Guide No. 4. Köln: TÜV-Verlag 1994


 • EN 1994-1-2 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules – Structural fire design

 • Kurobane, Y., Packer, J. A., Wardenier, J., Yeomans, N.: Design guide for structural hollow section column connections. CIDECT Design Guide No. 9. Köln: TÜV-Verlag 2004

پیدا کنید Standards and Recommendations / HSS در این قسمت شما میتوانید 38 مطلب در زمینه 

 • Dutta, D., Würker, K.G.: Handbuch Hohlprofile in Stahlkonstruktionen, Verlag TÜV Rheinland GmbH,
  Köln, Germany, 1988. ISBN 3-88585-528-3


 • Puthli, R.S.: Hohlprofilkonstruktionen aus Stahl nach DIN V ENV 1993 (EC3) und DIN 18 800 (11.90),
  Werner Verlag GmbH & Co. K.G., Düsseldorf, Germany, 1998. ISBN 3-8041-2975-7


 • Rautaruukki: Design Handbook for Rautaruukki Structural Hollow Sections. Hämeenlinna, Finland, 1998. ISBN 952-5010-22-8

 • Roik, K. and Wagenknecht, G.: Traglastdiagramme zur Bemessung von Druckstäben mit
  doppelsymmetrischem Querschnitt aus Baustahl. Mitteilungen des Instituts für konstruktiven Ingenieurbau, Universität Bochum, Heft 27, Germany, 1977


 • Roik, K., Bergmann, R., Bode H. and Wagenknecht, G.: Tragfähigkeit von ausbetonierten Hohlprofilen
  aus Baustahl, Ruhr-Universität Bochum, Institut für konstruktiven Ingenieurbau, TWM-Heft Nr. 75-4,
  Germany, 1975


 • Draft user’s manual POTFIRE, developed for CIDECT by CTICM and TNO, CIDECT progr. 15N – 21/98

 •  Mouty, J.: Effective lengths of lattice girder members. CIDECT Monograph No. 4, 1991

 • Marshall, P.W. and Toprac, A.A.: Basis for tubular design. ASCE preprint 2008, April 1973, also Welding Journal, U.S.A., 1974

 • EN 10219-2: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10219-1: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • EN 10210-2: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10210-1: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • UEG: Design of Tubular Joints for Offshore Structures, Underwater Engineering Group UEG, London,
  U.K., 1985


 • HSE: Offshore Installations: Guidance on design, construction and certification. Health and Safety
  Executive, U.K., 1990


 • ISO TC67/SC7/WG3/P3: Draft Code Provisions for Section E. Revision R6, International Organization
  for Standardization, 1997


 • ISO 834: “Fire resistance tests – Elements of building construction”, International Organization for
  Standardization, first edition, 1975


 • ISO 4019: Cold finished steel structural hollow sections – Dimensions and sectional properties.
  International Organization for Standardization


 • ISO 657/14: Hot rolled steel sections, Part 14: Hot formed structural hollow sections – Dimensions and
  sectional properties. International Organization for Standardization


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • Internal Institute of Welding, Subcommission XV-E: Design recommendations for hollow section joints – predominantly statically loaded, 2nd ed., IIW Doc. XV-701-89, International Institute of Welding Annual
  Assembly, Helsinki, Finland, 1989


 • Det Norske Veritas: Rules for classification, fixed offshore installations. Part 3, Chapter 1: Structural
  Design, General. DNV, HLvik, Norway, 1989


 • A.W.S.: Structural Welding Code – Steel. ANSI/AWS D1.1-2000, 17th Edition, American Welding Society, Miami, Florida, U.S.A., 2000

 • A.P.I. Recommended practice for planning, designing and constructing fixed offshore Platforms RP-2A. American Petroleum Institute, U.S.A., 1997

 • A.I.J.: Recommendations for the design and fabrication of tubular structures in steel, 3rd ed., Architectural Institute of Japan, 1990

 • ENV 1994-1-1: 1992. Eurocode No. 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures, part 1.1:
  General Rules and Rules for Buildings


 • ENV 1993-1-1: 1992,Eurocode No. 3, Design of Steel Structures, part 1.1 – General Rules and Rules for Buildings, CEN, 1992

 • ENV 1992-1-1:1991. Eurocode No. 2: Design of Concrete Structures, part 1: General Rules and Rules for Buildings, CEN 1991

 • ENV 1991-1-1: 1994, Eurocode No.1, Basis of Design and Actions on Structures, CEN, 1994

 • Ongelin, P., Valkonen, I.: Structural hollow sections. EN 1993 Handbook, Rautaruukki Oyj, Finland 2012

 • Packer, J. A., Chiew, S. P.: Production standards for coldformed hollow structural sections. Proceedings of the 13th
  International Symposium on Tubular Structures, Hong Kong 2010, China, pp. 413–421


 • EN 1994-1-1 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings

 • EN 1993-1-9 (2010): Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-9: Fatigue

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000

 • Herion, S., de Oliveira, J. C., Packer, J. A., Christopoulos, C., Gray, M. G.: Castings in tubular structures – the state of the art. Structures and Buildings, Proceedings of the Institution of Civil Engineers 163 (2010), No. SB6, pp. 403–415

 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M., Dutta, D.: Design guide for structural hollow section columns exposed
  to fire. CIDECT Design Guide No. 4. Köln: TÜV-Verlag 1994


 • EN 1994-1-2 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules – Structural fire design

 • Kurobane, Y., Packer, J. A., Wardenier, J., Yeomans, N.: Design guide for structural hollow section column connections. CIDECT Design Guide No. 9. Köln: TÜV-Verlag 2004

 • AISC 341-10 (2010): Seismic provisions for structural steel buildings. American Institute of Steel Construction, Chicago, USA

پیدا کنید HSS Connections / HSS در این قسمت شما میتوانید 35 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0 • J. C. De Oliveira, M. G. Gray, j. A. Packer C.: Standardized cast steel connectors for tubular hollow structural sections, Christopoulos cast connex corporation, Mars center, department of civil engineering, University of Toronto, Canada, 2008

 • Yeong Huei Lee, Cher Siang Tan, Shahrin Mohammad, Mahmood Md Tahir, Poi Ngian Shek: Review on cold-formed steel connections, UTM Construction Research Centre (UTM-CRC), Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia, 2014

 • Marshall, P.W.: Design of welded tubular connections. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 1992

 • Packer, J.A. and Henderson, J.E.: Hollow Structural Section Connections and Trusses – A Design Guide. Canadian Institute of Steel Construction, Toronto, Canada, 1997. ISBN 0-88811-086-3

 • Syam, A.A. and Chapman, B.G.: Design of structural steel hollow section connections. 1st Edition,
  Australian Institute of Steel Construction, Sydney, Australia, 1996. ISBN 0 9099 45 58 6


 • Wardenier, J. and Packer, J.A.: Connections between hollow sections, Chapter 3.5 in “Constructional Steel Design – An International Guide”, Elsevier, London, U.K., 1992

 • Packer, J.A. and Fear, C.E.: Concrete-filled rectangular hollow section X and T connections. Proceedings 4th International Symposium on Tubular Structures, Delft, The Netherlands, 1991

 • Bouwman, L.P.: Bolted connections dynamically loaded in tension, ASCE, Journal of the Structural
  Division, Vol. 108, No. ST, U.S.A., 1982


 • Packer, J.A. . and Krutzler, R.T.: Nailing of steel tubes. Proceedings Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Yeomans, N.F.: I-Beam/rectangular hollow section column connections using the Flowdrill system.
  Proceedings Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994


 • Fisher, J.W. and Struik, J.H.A.: Guide to design criteria for bolted and riveted joints. John Wiley & Sons. New York, London, Sydney, 1973

 • Yeomans, N.F.: Rectangular hollow section connections using the Lindapter Hollo-Bolt. Proceedings
  International Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • Kosteski, N., Packer, J.A. and Wingerde, A.M. van: Fatigue behaviour of nailed tubular connections.
  Proceedings of the Ninth International Offshore and Polar Engineering Conference, Brest, France, 1999


 • Packer, J.A. .: Nailed tubular connections under axial loading. Journal of Structural Engineering, Vol. 122, No. 8, U.S.A., 1996

 • Szlendak, J.: Ultimate load of welded beam-column connections in rectangular hollow sections. PhD
  thesis, Technical University of Warsaw, Poland, 1982 (in Polish)


 • Shanmugan N.E., Ting, L.C. and Lee, S.L.: Static behaviour of I-beam to box column connections with external stiffeners. The Structural Engineer 71(15), London, U.K., 1993

 • Kato, B. and Hirose, A.: Bolted tension flanges joining circular hollow section members. CIDECT report 8C-84/24-E

 • Kamba, T. and Tabuchi, M.: Database for tubular column to beam connections in moment resisting
  frames. IIW Doc. XV-E-94-208, Dept. of Architecture, Kobe University, Japan, 1994


 • Struik, J.H.A. and De Back, J.: Tests on bolted T-stubs with respect to a bolted beam-to-column
  connection. Stevin Laboratory report 6-69-13, Delft University of Technology, The Netherlands, 1969


 • Wardenier, J. and Giddings, T.W.: The strength and behaviour of statically loaded welded connections in structural hollow sections. Monograph No. 6, CIDECT, Corby, U.K., 1986

 • Lu, L.H.: The static strength of I-beam to rectangular hollow section column connections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1997

 • Yu, Y.: The static strength of uniplanar and multiplanar connections in rectangular hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1997

 • De Winkel, G.D.: The Static strength of I-beam to circular hollow section column connections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1998

 • Korol, R.M., El-Zanaty, M. and Brady, F.J.: Unequal width connections of square hollow sections in
  Vierendeel trusses. Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 4, No.2, Canada, 1977


 • Marshall, P.W.: Connections for Welded Tubular Structures. Houdremont lecture. Proceedings 2nd
  International IIW Conference, Boston. U.S.A., 1984


 • Rondal, J.: Study of maximum permissible Weld Gaps in Connections with Plane End Cuttings (5AH2); Simplification of Circular Hollow Section Welded Joints (5AP), CIDECT Report 5AH2/4AP-90/20

 • Mannesmanröhren Werke A.G.: Mannesmann Stahlbauhohlprofile (MSH) Anwendungsbeispiele,
  Technical Documentation, Düsseldorf, Germany, 1991


 • Packer, J.A. and Wardenier, J.: Design rules for welds in RHS, K, T, Y and X connections, Proceedings IIW International Conference on Engineering Design in Welded Constructions, Madrid, Spain, 1992

 • Brockenbrough, R.L.: Strength of square tube connections under combined loads. Proceedings of ASCE, Journal of Structural Division, St. 12, U.S.A., 1972

 • Jamm, W.: Form strength of welded tubular connections and tubular structures under static loading.
  (Translation from German). Schweissen und Schneiden, Vol. 3, Germany, 1951


 • Packer, J.A.: Overview of Current International Design Guidance on Hollow Structural Section
  Connections. Proceedings of the Third International Offshore and Polar Engineering Conference,
  Singapore, 1993


 • Oliveira, J.C., Packer, J.A., Christopoulos, C., (2008), “Cast Steel Connectors for Circular Hollow Section Braces Under Inelastic Cyclic Loading,” ASCE Journal of Structural Engineering, 134(3)

 • Packer, J.A., (2006), “Tubular brace member connections in braced steel frames,” 11th. International Symposium
  on Tubular Structures, Québec City, Canada, Proceedings


 • Kurobane, Y., Packer, J. A., Wardenier, J., Yeomans, N.: Design guide for structural hollow section column connections. CIDECT Design Guide No. 9. Köln: TÜV-Verlag 2004

پیدا کنید Composite HSS Members / HSS در این قسمت شما میتوانید 15 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Bergmann, R., Dutta, D., Matsui, C. and Meinsma, C.: Design guide for concrete-filled hollow section
  columns (5). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1995. ISBN 3-8249-0298-2


 • J. F. Hajjar: Concrete-filled steel tube columns under earthquake loads, University of Minnesota, USA, 2000

 • Dennis Lam, Nicola Testo: Structural design of concrete filled steel elliptical hollow sections, School of Civil Engineering, University of Leeds, Leeds, U.K., 2011

 • Packer, J.A. and Fear, C.E.: Concrete-filled rectangular hollow section X and T connections. Proceedings 4th International Symposium on Tubular Structures, Delft, The Netherlands, 1991

 • Twilt, L. and Haar, P.W. v.d.: Harmonization of the Calculation Rules for the Fire Resistance of Concrete Filled SHS-columns, CIDECT project 15F-86/7-0; IBBC-TNO report B-86-461, The Netherlands, 1986

 • Hönig, O., Klingsch, W. and Witte, H.: Baulicher Brandschutz durch wassergefüllte Stützen in
  Rahmentragwerken (Fire resistance of water filled columns). Research Report, Studiengesellschaft für
  Stahlanwendung e.V., Forschungsbericht p. 86/4.5, Düsseldorf, Germany, 1985


 • Twilt, L. and Both, C.: Technical Notes on the realistic behaviour and design of fire exposed steel and
  composite structures. Final report ECSC 7210-SA/112, Activity D: “Basis for Technical Notes”, TNO
  Building and Construction Research, BI-91-069, The Netherlands, 1991


 • Virdi, K.S. and Dowling, P.J.: A unified design method for composite columns. International Association for Bridge and Structrural Engineering. Mémoires Vol. 36-II, Zurich, Switzerland, 1976

 • ISO 834: “Fire resistance tests – Elements of building construction”, International Organization for
  Standardization, first edition, 1975


 • ENV 1994-1-1: 1992. Eurocode No. 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures, part 1.1:
  General Rules and Rules for Buildings


 • ENV 1992-1-1:1991. Eurocode No. 2: Design of Concrete Structures, part 1: General Rules and Rules for Buildings, CEN 1991

 • EN 1994-1-1 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings

 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M., Dutta, D.: Design guide for structural hollow section columns exposed
  to fire. CIDECT Design Guide No. 4. Köln: TÜV-Verlag 1994


 • EN 1994-1-2 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules – Structural fire design

پیدا کنید Manufacturing / HSS در این قسمت شما میتوانید 6 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • Rondal, J.: Study of maximum permissible Weld Gaps in Connections with Plane End Cuttings (5AH2); Simplification of Circular Hollow Section Welded Joints (5AP), CIDECT Report 5AH2/4AP-90/20

 • Mannesmanröhren Werke A.G.: Mannesmann Stahlbauhohlprofile (MSH) Anwendungsbeispiele,
  Technical Documentation, Düsseldorf, Germany, 1991


 • Kosteski, N., Packer, J. A., Puthli, R. S.: Notch toughness of internationally produced hollow structural sections. Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers 131 (2005), No. 2, pp. 279–286

 • Packer, J. A., Chiew, S. P.: Production standards for coldformed hollow structural sections. Proceedings of the 13th
  International Symposium on Tubular Structures, Hong Kong 2010, China, pp. 413–421


 • Herion, S., de Oliveira, J. C., Packer, J. A., Christopoulos, C., Gray, M. G.: Castings in tubular structures – the state of the art. Structures and Buildings, Proceedings of the Institution of Civil Engineers 163 (2010), No. SB6, pp. 403–415

پیدا کنید Mechanical Behavior / HSS در این قسمت شما میتوانید 82 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • J. F. Hajjar: Concrete-filled steel tube columns under earthquake loads, University of Minnesota, USA, 2000

 • Tim Wilkinson: The plastic behavior of cold-formed rectangular hollow sections, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia, 1999

 • Peter W. Key, S. W. Hasan, Gregory J. Hancock: Column behavior of cold-formed hollow sections, 8th International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures, Missouri University of Science and Technology, USA, 1986

 • Brodka, J.: Stahlrohrkonstruktionen. Verlagsgesellschaft Rüdolf Müller, Köln-Braunsfeld, Germany, 1968

 • Dutta, D., Würker, K.G.: Handbuch Hohlprofile in Stahlkonstruktionen, Verlag TÜV Rheinland GmbH,
  Köln, Germany, 1988. ISBN 3-88585-528-3


 • Dutta, D.: Hohlprofilkonstruktionen. Ernst & Sohn, Berlin, Germany, 1999. ISBN 3-433-01310-1

 • Mang, F., Bucak, Ö.: Hohlprofilkonstruktionen, Stahlbau-Handbuch, Bd. I, Stahlbau-Verlag, Köln,
  Germany, 1983


 • Puthli, R.S.: Hohlprofilkonstruktionen aus Stahl nach DIN V ENV 1993 (EC3) und DIN 18 800 (11.90),
  Werner Verlag GmbH & Co. K.G., Düsseldorf, Germany, 1998. ISBN 3-8041-2975-7


 • Stahlrohr-Handbuch: 9. Aufl. Vulkan-Verlag, Essen, Germany, 1982

 • Wanke, J.: Stahlrohrkonstruktionen. Springer Verlag, Vienna, Austria, 1966

 • ESDEP: European Steel Design Education Programme, Lectures Working Group 13: Hollow Section
  Structures and Working Group 12: Fatigue, The Steel Construction Institute, U,K., 1994


 • Bouwman, L.P.: Bolted connections dynamically loaded in tension, ASCE, Journal of the Structural
  Division, Vol. 108, No. ST, U.S.A., 1982


 • Vegte, G.J. van der, Back, J. de, and Wardenier, J.: Low cycle fatigue of welded structures. Delft
  University of Technology, Stevin report 25.6.89.10/A1, Delft, The Netherlands, 1989


 • Wingerde, A.M. van: The fatigue behaviour of T- and X-joints made of square hollow sections, Heron, Vol. 37, No. 2, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1992

 • De Back, J.: Testing tubular joints. Session developer’s report, International Conference on Steel in Marine Structures, Paris, France, 1981

 •  Romeijn, A.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar tubular joints, Heron, Vol. 39, No. 3, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1994

 • Niemi, E.J.: Fatigue resistance predictions for RHS K-joints, using two alternative methods. Proceedings Seventh International Symposium on Tubular Structures, Miskolc, Hungary, 1996

 • Wingerde, A.M. van, Wardenier, J. and Packer, J.A.: Commentary on the draft specification for fatigue design of hollow section joints. Proceedings 8th International Symposium on Tubular Structures,
  Singapore, 1998


 • Panjeh Shahi, E.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar joints between square hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Thorpe, T.W. and Sharp, J.V.: The fatigue performance of tubular joints in air and sea water. MaTSU
  Report, Harwell Laboratory, Oxfordshire, U.K., 1989


 • Kosteski, N., Packer, J.A. and Wingerde, A.M. van: Fatigue behaviour of nailed tubular connections.
  Proceedings of the Ninth International Offshore and Polar Engineering Conference, Brest, France, 1999


 • Packer, J.A. .: Nailed tubular connections under axial loading. Journal of Structural Engineering, Vol. 122, No. 8, U.S.A., 1996

 • Szlendak, J.: Ultimate load of welded beam-column connections in rectangular hollow sections. PhD
  thesis, Technical University of Warsaw, Poland, 1982 (in Polish)


 • Shanmugan N.E., Ting, L.C. and Lee, S.L.: Static behaviour of I-beam to box column connections with external stiffeners. The Structural Engineer 71(15), London, U.K., 1993

 • Kato, B. and Hirose, A.: Bolted tension flanges joining circular hollow section members. CIDECT report 8C-84/24-E

 • Kamba, T. and Tabuchi, M.: Database for tubular column to beam connections in moment resisting
  frames. IIW Doc. XV-E-94-208, Dept. of Architecture, Kobe University, Japan, 1994


 • Wardenier, J. and Giddings, T.W.: The strength and behaviour of statically loaded welded connections in structural hollow sections. Monograph No. 6, CIDECT, Corby, U.K., 1986

 • Frater, G.: Performance of welded rectangular hollow structural section trusses. PhD thesis, University of Toronto, Canada, 1991

 • Lu, L.H.: The static strength of I-beam to rectangular hollow section column connections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1997

 • Yu, Y.: The static strength of uniplanar and multiplanar connections in rectangular hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1997

 • Wardenier, J. and Mouty, J.: Design rules for predominantly statically loaded welded joints with hollow sections as bracings and an I- or H-section as chord. Welding in the World, Vol. 17, No. 9/10, 1979

 • Igarashi, S., Wakiyama, K., Inoue, K., Matsumoto, T. and Murase, Y.: Limit design of high strength bolted tube flange joint, Parts 1 and 2. Journal of Structural and Construction Engineering Transactions of AIJ, Department of Architecture reports, Osaka University, Japan, 1985

 • De Winkel, G.D.: The Static strength of I-beam to circular hollow section column connections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1998

 • Hoadley, P.W. and Yura, J.A.: Ultimate strength of tubular joints subjected to combined loads. PMFSEL, Report No. 8303, University of Texas, Austin, U.S.A., 1983

 • Zettlemoyer, N.: ISO Harmonisation of offshore guidance on strength of tubular joints. Proceedings of the Sixth ISOPE Conference, Los Angeles, U.S.A., 1996

 • Makino, Y., Kurobane, Y., Paul, J.C., Orita, Y., Hiraishi, K.: Ultimate capacity of gusset plate-to-tube joints under axial and in-plane bending loads. Proceedings of 4th International Symposium on Tubular
  Structures, Delft, The Netherlands, 1991


 • Yamada, Y., Morita, M., Makino, Y. and Wilmshurst, S.R.: A new ultimate capacity formula for unstiffened CHS T-, TT-, X-, K- and KK-joints under axial brace loads. Proceedings of the Eighth International Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998

 • Vegte, G.J. van der: The static strength of uniplanar and multiplanar tubular T- and X-joints, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Zhao, X.L.: The behaviour of cold formed RHS beams under combined actions. PhD thesis, The
  University of Sydney, Australia, 1992


 • Akiyama, N., Yayima, M., Akiyama, H. and Otake, F.: Experimental study on strength of joints in steel
  tubular structures. JSSC Vol. 10, No. 102, Japan, 1974 (in Japanese)


 • Liu D.K. and Wardenier, J.: Effect of boundary conditions and chord preloads on the strength of RHS
  multiplanar K-joints. Proceedings 8th Int. Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • Packer, J.A.: Theoretical behaviour and analysis of welded steel joints with RHS chord sections. PhD
  thesis, University of Nottingham, U.K., 1978


 • Thiensiripipat, N.: Statical behaviour of cropped web joints in tubular trusses. PhD thesis, University of
  Manitoba, Canada, 1979


 • Paul, J.C.: The ultimate behaviour of multiplanar TT- and KK-joints made of circular hollow sections. PhD thesis, Kumamoto University, Japan, 1992

 • Lee, M.S. and Cheng, M.P.: Plastic consideration on punching shear strength of tubular joints. OTC 2641, U.S.A., 1976

 • Guiaux, P. and Janss, J.: Comportement au flambement de colonnes constituées de tubes en acier
  remplis de béton. Centre de Recherches Scientifiques et Techniques de l’Industrie des Fabrications
  Métalliques, MT 65, Brussels, Belgium, 1970


 • Lu, L.H., De Winkel, G.D., Yu, Y. and Wardenier, J.: Deformation limit for the ultimate strength of hollow section joints. Proceedings of the Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Twilt, L. and Both, C.: Technical Notes on the realistic behaviour and design of fire exposed steel and
  composite structures. Final report ECSC 7210-SA/112, Activity D: “Basis for Technical Notes”, TNO
  Building and Construction Research, BI-91-069, The Netherlands, 1991


 • Deutscher Dampfkesselausschuß: Glatte Vierkantrohre und Teilkammern unter innerem Überdruck,
  Technische Regeln für Dampfkessel (TRD 320), Vereinigung der Technischen Überwachungsvereine e.V., Essen, Germany, 1975


 • Schulz, G.: Der Windwiderstand von Fachwerken aus zylindrischen Stäben und seine Berechnung.
  Internationaler Normenvergleich für die Windlasten auf Fachwerken. Monograph No. 3, CIDECT, 1970


 • Grandjean, G., Grimault, J.-P. and Petit, L.: Détermination de la Durée au Feu des Profiles Creux Remplis de Béton. Cometube, Paris, France, 1980 (also published as ECSC-report No. 7210-SA/302)

 • Brockenbrough, R.L.: Strength of square tube connections under combined loads. Proceedings of ASCE, Journal of Structural Division, St. 12, U.S.A., 1972

 • Togo, T.: Experimental study on mechanical behaviour of tubular joints. PhD thesis, Osaka University,
  Japan, 1967 (in Japanese)


 • Marshall, J.: Torsional behaviour of structural rectangular hollow sections. The Structural Engineer, No. 8, Vol. 49, 1971

 • Korol, R.M. and Hudoba, J.: Plastic Behaviour of Hollow Structural Sections. Journal of the Structural
  Division, ASCE, 98(5), U.S.A., 1972


 • Jamm, W.: Form strength of welded tubular connections and tubular structures under static loading.
  (Translation from German). Schweissen und Schneiden, Vol. 3, Germany, 1951


 • Wilkinson, T. and Hancock, G.: Compact or class 1 limits for rectangular hollow sections in bending.
  Proceedings of the Eighth International Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • Internal Institute of Welding, Subcommission XV-E: Design recommendations for hollow section joints – predominantly statically loaded, 2nd ed., IIW Doc. XV-701-89, International Institute of Welding Annual
  Assembly, Helsinki, Finland, 1989


 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests to examine the compact web slenderness of cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol 124, No 10, October 1998, pp 1166-1174

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (2000), “Tests to examine the plastic behavior of knee joints in cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, (scheduled for publication in March 2000)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests to Investigate the Web Slenderness Limits for Cold-Formed RHS in Bending”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 15th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Melbourne, Australia, December 1997, (Balkema, publ.), (Grzebieta, Al-Mahaidi & Wilson editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Compact or Class 1 Limits for Rectangular Hollow Sections in Bending”, Tubular Structures VIII, Proceedings, 8th International Symposium on Tubular Structures, Singapore, August 1998, (Balkema, publ.), (Choo, Van der Vegte editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Comparison of Analyses with Tests of Cold-Formed RHS Portal Frames”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 16th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Sydney, Australia, December 1999, (Balkema, publ.), (Bradford, Bridge and Foster editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Predictions of Rotation Capacity of RHS Beams Using Finite Element Analysis”, Advances in Steel Structures, Proceedings, 2nd International Conference on Advances in Steel Structures, (ICASS’99), Hong Kong, China, December 1999, (Elsevier, publ.), (Chan and Teng editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests for the Compact Web Slenderness of Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R744, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests of Knee Joints in Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R779, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Tests of Cold-Formed Rectangular Hollow Section Portal Frames”, Research Report, No R783, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Finite Element Analysis of Plastic Bending of Cold-Formed Rectangular Hollow Section Beams”, Research Report, No R792, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1995), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 1, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2: Addendum 1: Joint Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3: Addendum 1: Frame Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Draft Final Report, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Oliveira, J.C., Packer, J.A., Christopoulos, C., (2008), “Cast Steel Connectors for Circular Hollow Section Braces Under Inelastic Cyclic Loading,” ASCE Journal of Structural Engineering, 134(3)

 • Fell, B.V., Kanvinde, A.M., Deierlein, G.G., and Myers, A.T., (2009), “Experimental investigation of inelastic cyclic buckling and fracture of steel braces,” ASCE Journal of Structural Engineering, 135 (1)

 • Feldmann, M., Eichler, B., Kühn, B., Stranghöner, N., Dahl, W., Langenberg, P., Kouhi, J., Pope, R., Sedlacek, G., Ritakallio, P., Iglesias, G., Puthli, R. S., Packer, J. A., Krampen, J.: Choice of steel material to avoid brittle fracture for hollow section structures. Report EUR 25400 EN, European Commission Joint Research Centre Scientific and Policy Report for the evolution of Eurocode 3, 2012

 • Kosteski, N., Packer, J. A., Puthli, R. S.: Notch toughness of internationally produced hollow structural sections. Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers 131 (2005), No. 2, pp. 279–286

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000

 • Packer, J. A., Chiew, S. P., Tremblay, R., Martinez-Saucedo, G.: Effect of material properties on hollow section performance. Structures and Buildings, Proceedings of the Institution of Civil Engineers 163 (2010), No. SB6, pp. 375–390

پیدا کنید Structural Design / HSS در این قسمت شما میتوانید 17 مطلب در زمینه 

 • Eekhout, M.: Tubular structures in architecture. CIDECT, 1996. ISBN 90-75095-26-0

 • Ram Puthli, Jeffrey A. Packer: Structural design using cold-formed hollow sections, Dedicated to prof. Dr. Ir. Jaap Wardenier on the occasion of his 70th birthday, Faculty of Civil Engineering, University of Karlsruhe, Germany, 2013

 • Dennis Lam, Nicola Testo: Structural design of concrete filled steel elliptical hollow sections, School of Civil Engineering, University of Leeds, Leeds, U.K., 2011

 • CIDECT: Construction with hollow steel sections. British Steel plc, Corby, Northants, U.K., 1984. ISBN 0- 9510062-0-7

 • Aribert, J.M., Ammari, F. and Lachal, A.: Influence du mode d’application d’une charge de compression locale sur la résistance plastique de l’âme d’un profilé cas des assemblages tubulaires. Construction Métallique No. 2, France, 1988

 • Lalani, M.: Developments in tubular joint technology for offshore structures. Proceedings of the Second ISOPE Conference, San Francisco, U.S.A., 1992

 • British Steel: Tubular Structures (various numbers), The Tubemasters, Welded Tubes Business BSC,
  Corby, U.K.


 • EN 10219-2: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10219-1: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • EN 10210-2: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10210-1: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • UEG: Design of Tubular Joints for Offshore Structures, Underwater Engineering Group UEG, London,
  U.K., 1985


 • HSE: Offshore Installations: Guidance on design, construction and certification. Health and Safety
  Executive, U.K., 1990


 • Det Norske Veritas: Rules for classification, fixed offshore installations. Part 3, Chapter 1: Structural
  Design, General. DNV, HLvik, Norway, 1989


 • A.W.S.: Structural Welding Code – Steel. ANSI/AWS D1.1-2000, 17th Edition, American Welding Society, Miami, Florida, U.S.A., 2000

 • A.I.J.: Recommendations for the design and fabrication of tubular structures in steel, 3rd ed., Architectural Institute of Japan, 1990

 • Ritakallio, P. O.: Cold-formed high-strength tubes for structural applications. Steel Construction, 5 (2012), No. 3, pp. 158- 167

پیدا کنید Joints / HSS در این قسمت شما میتوانید 47 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Zhao, X-L., Herion, S., Packer, J A., Puthli, R.S., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., Wingerde,
  A.M. van. and Yeomans, N.F.: Design Guide for Circular and Rectangular Hollow Section Welded Joints
  under Fatigue Loading (8). CIDECT (Ed.) and TÜV Verlag, Cologne, Germany, 2000. ISBN 3-8249-0565-5


 • Wardenier, J.: Hollow Section Joints, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1982. ISBN
  90.6275.084.2


 • Packer, J.A. . and Krutzler, R.T.: Nailing of steel tubes. Proceedings Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Wingerde, A.M. van: The fatigue behaviour of T- and X-joints made of square hollow sections, Heron, Vol. 37, No. 2, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1992

 • De Back, J.: Testing tubular joints. Session developer’s report, International Conference on Steel in Marine Structures, Paris, France, 1981

 •  Romeijn, A.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar tubular joints, Heron, Vol. 39, No. 3, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1994

 • Niemi, E.J.: Fatigue resistance predictions for RHS K-joints, using two alternative methods. Proceedings Seventh International Symposium on Tubular Structures, Miskolc, Hungary, 1996

 • Wingerde, A.M. van, Wardenier, J. and Packer, J.A.: Commentary on the draft specification for fatigue design of hollow section joints. Proceedings 8th International Symposium on Tubular Structures,
  Singapore, 1998


 • Panjeh Shahi, E.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar joints between square hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Thorpe, T.W. and Sharp, J.V.: The fatigue performance of tubular joints in air and sea water. MaTSU
  Report, Harwell Laboratory, Oxfordshire, U.K., 1989


 • Fisher, J.W. and Struik, J.H.A.: Guide to design criteria for bolted and riveted joints. John Wiley & Sons. New York, London, Sydney, 1973

 • Packer, J.A., Bruno, L. and Birkemoe, P.C.: Limit analysis of bolted RHS flange plate joints, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineering, Vol. 115, No. 9, U.S.A., 1989

 • Ono, T., Iwata, M. and Ishida, K.: An experimental study on joints of new truss system using rectangular hollow sections. Proceedings 4th Internatonal Symposium on Tubular Structures, Delft, The Netherlands, 1991

 • Kato, B. and Hirose, A.: Bolted tension flanges joining circular hollow section members. CIDECT report 8C-84/24-E

 • Bauer, D. and Redwood, R.G.: Triangular truss joints using rectangular tubes. Journal of Structural
  Engineering, ASCE, 114(2), U.S.A., 1988


 • Wardenier, J. and Mouty, J.: Design rules for predominantly statically loaded welded joints with hollow sections as bracings and an I- or H-section as chord. Welding in the World, Vol. 17, No. 9/10, 1979

 • Igarashi, S., Wakiyama, K., Inoue, K., Matsumoto, T. and Murase, Y.: Limit design of high strength bolted tube flange joint, Parts 1 and 2. Journal of Structural and Construction Engineering Transactions of AIJ, Department of Architecture reports, Osaka University, Japan, 1985

 • Davies, G. and Crocket, P.: Effect of the hidden weld on RHS partial overlap K-joint capacity. Proceedings International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Hoadley, P.W. and Yura, J.A.: Ultimate strength of tubular joints subjected to combined loads. PMFSEL, Report No. 8303, University of Texas, Austin, U.S.A., 1983

 • Lalani, M.: Developments in tubular joint technology for offshore structures. Proceedings of the Second ISOPE Conference, San Francisco, U.S.A., 1992

 • Zettlemoyer, N.: ISO Harmonisation of offshore guidance on strength of tubular joints. Proceedings of the Sixth ISOPE Conference, Los Angeles, U.S.A., 1996

 • Makino, Y., Kurobane, Y., Paul, J.C., Orita, Y., Hiraishi, K.: Ultimate capacity of gusset plate-to-tube joints under axial and in-plane bending loads. Proceedings of 4th International Symposium on Tubular
  Structures, Delft, The Netherlands, 1991


 • Yamada, Y., Morita, M., Makino, Y. and Wilmshurst, S.R.: A new ultimate capacity formula for unstiffened CHS T-, TT-, X-, K- and KK-joints under axial brace loads. Proceedings of the Eighth International Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998

 • Vegte, G.J. van der: The static strength of uniplanar and multiplanar tubular T- and X-joints, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Rondal, J.: Study of maximum permissible Weld Gaps in Connections with Plane End Cuttings (5AH2); Simplification of Circular Hollow Section Welded Joints (5AP), CIDECT Report 5AH2/4AP-90/20

 • Makino, Y., Kurobane, Y., Ochi, K., Vegte, G.J. van der and Wilmhurst, S.R.: Database of test and
  numerical analysis results for unstiffened tubular joints. IIW Doc. XV-E-96-220, Dept. of Architecture,
  Kumamoto University, Japan, 1996


 • Akiyama, N., Yayima, M., Akiyama, H. and Otake, F.: Experimental study on strength of joints in steel
  tubular structures. JSSC Vol. 10, No. 102, Japan, 1974 (in Japanese)


 • Liu D.K. and Wardenier, J.: Effect of boundary conditions and chord preloads on the strength of RHS
  multiplanar K-joints. Proceedings 8th Int. Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • Kurobane, Y. and Makino, Y.: Analysis of existing and forthcoming data for multiplanar KK-joints with
  circular hollow sections. CIDECT final report 5BF-10/98


 • Packer, J.A.: Theoretical behaviour and analysis of welded steel joints with RHS chord sections. PhD
  thesis, University of Nottingham, U.K., 1978


 • Thiensiripipat, N.: Statical behaviour of cropped web joints in tubular trusses. PhD thesis, University of
  Manitoba, Canada, 1979


 • Paul, J.C.: The ultimate behaviour of multiplanar TT- and KK-joints made of circular hollow sections. PhD thesis, Kumamoto University, Japan, 1992

 • Lee, M.S. and Cheng, M.P.: Plastic consideration on punching shear strength of tubular joints. OTC 2641, U.S.A., 1976

 • Yura, J.A., Zettlemoyer, N. and Edwards, I.F.: Ultimate capacity equations for tubular joints, OTC 3690, U.S.A., 1980

 • Mannesmanröhren Werke A.G.: Mannesmann Stahlbauhohlprofile (MSH) Anwendungsbeispiele,
  Technical Documentation, Düsseldorf, Germany, 1991


 • Lu, L.H., De Winkel, G.D., Yu, Y. and Wardenier, J.: Deformation limit for the ultimate strength of hollow section joints. Proceedings of the Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Togo, T.: Experimental study on mechanical behaviour of tubular joints. PhD thesis, Osaka University,
  Japan, 1967 (in Japanese)


 • Natarajan, M. and Toprac, A.A.: Studies on tubular joints in Japan: Review of research reports. University of Texas Report, U.S.A., 1968

 • Natarajan, M. and Toprac, A.A.: Studies on tubular joints in USA: Review of research reports. University of Texas Report, U.S.A., 1969

 • Bouwkamp, J.G.: Concept on tubular joints design. Proceedings of ASCE, Vol. 90, No. ST2, U.S.A., 1964

 • UEG: Design of Tubular Joints for Offshore Structures, Underwater Engineering Group UEG, London,
  U.K., 1985


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • Internal Institute of Welding, Subcommission XV-E: Design recommendations for hollow section joints – predominantly statically loaded, 2nd ed., IIW Doc. XV-701-89, International Institute of Welding Annual
  Assembly, Helsinki, Finland, 1989


 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (2000), “Tests to examine the plastic behavior of knee joints in cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, (scheduled for publication in March 2000)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests of Knee Joints in Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R779, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000

پیدا کنید Welding / HSS در این قسمت شما میتوانید 38 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • Zhao, X-L., Herion, S., Packer, J A., Puthli, R.S., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., Wingerde,
  A.M. van. and Yeomans, N.F.: Design Guide for Circular and Rectangular Hollow Section Welded Joints
  under Fatigue Loading (8). CIDECT (Ed.) and TÜV Verlag, Cologne, Germany, 2000. ISBN 3-8249-0565-5


 • Jeffrey A. Packer, Matthew R. Mcfadden: Welding of Hollow Structural Sections, Department of Civil Engineering, University of Toronto, Ontario, Canada, 2013

 • Kurobane, Y.: New Developments and Practices in Tubular Joint Design (+ Addendum), International
  Institute of Welding, Annual Assembly, Oporto, Portugal, 1981, Doc. XV-488-81


 • Marshall, P.W.: Design of welded tubular connections. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 1992

 • Vegte, G.J. van der, Back, J. de, and Wardenier, J.: Low cycle fatigue of welded structures. Delft
  University of Technology, Stevin report 25.6.89.10/A1, Delft, The Netherlands, 1989


 •  Romeijn, A.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar tubular joints, Heron, Vol. 39, No. 3, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1994

 • Niemi, E.J.: Fatigue resistance predictions for RHS K-joints, using two alternative methods. Proceedings Seventh International Symposium on Tubular Structures, Miskolc, Hungary, 1996

 • Panjeh Shahi, E.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar joints between square hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Szlendak, J.: Ultimate load of welded beam-column connections in rectangular hollow sections. PhD
  thesis, Technical University of Warsaw, Poland, 1982 (in Polish)


 • Packer, J.A., Bruno, L. and Birkemoe, P.C.: Limit analysis of bolted RHS flange plate joints, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineering, Vol. 115, No. 9, U.S.A., 1989

 • Wardenier, J. and Giddings, T.W.: The strength and behaviour of statically loaded welded connections in structural hollow sections. Monograph No. 6, CIDECT, Corby, U.K., 1986

 • Frater, G.: Performance of welded rectangular hollow structural section trusses. PhD thesis, University of Toronto, Canada, 1991

 • Wardenier, J. and Mouty, J.: Design rules for predominantly statically loaded welded joints with hollow sections as bracings and an I- or H-section as chord. Welding in the World, Vol. 17, No. 9/10, 1979

 • Davies, G. and Crocket, P.: Effect of the hidden weld on RHS partial overlap K-joint capacity. Proceedings International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Marshall, P.W.: Connections for Welded Tubular Structures. Houdremont lecture. Proceedings 2nd
  International IIW Conference, Boston. U.S.A., 1984


 • Rondal, J.: Study of maximum permissible Weld Gaps in Connections with Plane End Cuttings (5AH2); Simplification of Circular Hollow Section Welded Joints (5AP), CIDECT Report 5AH2/4AP-90/20

 • Liu D.K. and Wardenier, J.: Effect of boundary conditions and chord preloads on the strength of RHS
  multiplanar K-joints. Proceedings 8th Int. Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • Packer, J.A.: Theoretical behaviour and analysis of welded steel joints with RHS chord sections. PhD
  thesis, University of Nottingham, U.K., 1978


 • British Steel: Tubular Structures (various numbers), The Tubemasters, Welded Tubes Business BSC,
  Corby, U.K.


 • Packer, J.A. and Wardenier, J.: Design rules for welds in RHS, K, T, Y and X connections, Proceedings IIW International Conference on Engineering Design in Welded Constructions, Madrid, Spain, 1992

 • Jamm, W.: Form strength of welded tubular connections and tubular structures under static loading.
  (Translation from German). Schweissen und Schneiden, Vol. 3, Germany, 1951


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • A.W.S.: Structural Welding Code – Steel. ANSI/AWS D1.1-2000, 17th Edition, American Welding Society, Miami, Florida, U.S.A., 2000

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests to examine the compact web slenderness of cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol 124, No 10, October 1998, pp 1166-1174

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (2000), “Tests to examine the plastic behavior of knee joints in cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, (scheduled for publication in March 2000)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests to Investigate the Web Slenderness Limits for Cold-Formed RHS in Bending”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 15th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Melbourne, Australia, December 1997, (Balkema, publ.), (Grzebieta, Al-Mahaidi & Wilson editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Comparison of Analyses with Tests of Cold-Formed RHS Portal Frames”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 16th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Sydney, Australia, December 1999, (Balkema, publ.), (Bradford, Bridge and Foster editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Predictions of Rotation Capacity of RHS Beams Using Finite Element Analysis”, Advances in Steel Structures, Proceedings, 2nd International Conference on Advances in Steel Structures, (ICASS’99), Hong Kong, China, December 1999, (Elsevier, publ.), (Chan and Teng editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests for the Compact Web Slenderness of Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R744, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1995), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 1, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2: Addendum 1: Joint Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3: Addendum 1: Frame Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Draft Final Report, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • EN 10219 (2006): Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 1: Technical delivery conditions; – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000
 

پیدا کنید Brittle Fracture / HSS در این قسمت شما میتوانید 1 مطلب در زمینه 

 • Feldmann, M., Eichler, B., Kühn, B., Stranghöner, N., Dahl, W., Langenberg, P., Kouhi, J., Pope, R., Sedlacek, G., Ritakallio, P., Iglesias, G., Puthli, R. S., Packer, J. A., Krampen, J.: Choice of steel material to avoid brittle fracture for hollow section structures. Report EUR 25400 EN, European Commission Joint Research Centre Scientific and Policy Report for the evolution of Eurocode 3, 2012

پیدا کنید Fire Resistance / HSS در این قسمت شما میتوانید 8 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Twilt, L. and Haar, P.W. v.d.: Harmonization of the Calculation Rules for the Fire Resistance of Concrete Filled SHS-columns, CIDECT project 15F-86/7-0; IBBC-TNO report B-86-461, The Netherlands, 1986

 • Hönig, O., Klingsch, W. and Witte, H.: Baulicher Brandschutz durch wassergefüllte Stützen in
  Rahmentragwerken (Fire resistance of water filled columns). Research Report, Studiengesellschaft für
  Stahlanwendung e.V., Forschungsbericht p. 86/4.5, Düsseldorf, Germany, 1985


 • Twilt, L. and Both, C.: Technical Notes on the realistic behaviour and design of fire exposed steel and
  composite structures. Final report ECSC 7210-SA/112, Activity D: “Basis for Technical Notes”, TNO
  Building and Construction Research, BI-91-069, The Netherlands, 1991


 • ISO 834: “Fire resistance tests – Elements of building construction”, International Organization for
  Standardization, first edition, 1975


 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M., Dutta, D.: Design guide for structural hollow section columns exposed
  to fire. CIDECT Design Guide No. 4. Köln: TÜV-Verlag 1994


 • EN 1994-1-2 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules – Structural fire design

 • Feldmann, M., Eichler, B., Kühn, B., Stranghöner, N., Dahl, W., Langenberg, P., Kouhi, J., Pope, R., Sedlacek, G., Ritakallio, P., Iglesias, G., Puthli, R. S., Packer, J. A., Krampen, J.: Choice of steel material to avoid brittle fracture for hollow section structures. Report EUR 25400 EN, European Commission Joint Research Centre Scientific and Policy Report for the evolution of Eurocode 3, 2012

پیدا کنید Cold Forming / HSS در این قسمت شما میتوانید 27 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • Ram Puthli, Jeffrey A. Packer: Structural design using cold-formed hollow sections, Dedicated to prof. Dr. Ir. Jaap Wardenier on the occasion of his 70th birthday, Faculty of Civil Engineering, University of Karlsruhe, Germany, 2013

 • Ce i.a. projektiranje d.o.o., zagreb Croatian: Application of cold formed hollow steel sections, Croatian Academy of Engineering, Croatia, 2014

 • Peter W. Key, S. W. Hasan, Gregory J. Hancock: Column behavior of cold-formed hollow sections, 8th International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures, Missouri University of Science and Technology, USA, 1986

 • Yeong Huei Lee, Cher Siang Tan, Shahrin Mohammad, Mahmood Md Tahir, Poi Ngian Shek: Review on cold-formed steel connections, UTM Construction Research Centre (UTM-CRC), Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia, 2014

 • Zhao, X.L.: The behaviour of cold formed RHS beams under combined actions. PhD thesis, The
  University of Sydney, Australia, 1992


 • Lind, N.C. and Schroff, D.K.: Utilization of cold work in light gauge steel

 • EN 10219-2: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10219-1: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • ISO 4019: Cold finished steel structural hollow sections – Dimensions and sectional properties.
  International Organization for Standardization


 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests to examine the compact web slenderness of cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol 124, No 10, October 1998, pp 1166-1174

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (2000), “Tests to examine the plastic behavior of knee joints in cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, (scheduled for publication in March 2000)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests to Investigate the Web Slenderness Limits for Cold-Formed RHS in Bending”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 15th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Melbourne, Australia, December 1997, (Balkema, publ.), (Grzebieta, Al-Mahaidi & Wilson editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Comparison of Analyses with Tests of Cold-Formed RHS Portal Frames”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 16th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Sydney, Australia, December 1999, (Balkema, publ.), (Bradford, Bridge and Foster editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests for the Compact Web Slenderness of Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R744, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests of Knee Joints in Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R779, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Tests of Cold-Formed Rectangular Hollow Section Portal Frames”, Research Report, No R783, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Finite Element Analysis of Plastic Bending of Cold-Formed Rectangular Hollow Section Beams”, Research Report, No R792, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1995), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 1, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2: Addendum 1: Joint Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3: Addendum 1: Frame Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Draft Final Report, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • EN 10219 (2006): Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 1: Technical delivery conditions; – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

 • Ritakallio, P. O.: Cold-formed high-strength tubes for structural applications. Steel Construction, 5 (2012), No. 3, pp. 158- 167

 • Packer, J. A., Chiew, S. P.: Production standards for coldformed hollow structural sections. Proceedings of the 13th
  International Symposium on Tubular Structures, Hong Kong 2010, China, pp. 413–421

پیدا کنید Applications / HSS در این قسمت شما میتوانید 5 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • Wardenier, J., Dutta, D., Yeomans, N., Packer, J.A. and Bucak, Ö.: Design guide for structural hollow
  sections in mechanical applications (6). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany,
  1995. ISBN 3-8249-0302-4


 • Ce i.a. projektiranje d.o.o., zagreb Croatian: Application of cold formed hollow steel sections, Croatian Academy of Engineering, Croatia, 2014

 • Lind, N.C. and Schroff, D.K.: Utilization of cold work in light gauge steel

 • Ritakallio, P. O.: Cold-formed high-strength tubes for structural applications. Steel Construction, 5 (2012), No. 3, pp. 158- 167

پیدا کنید Architecture / HSS در این قسمت شما میتوانید 2 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Wardenier, J., Dutta, D., Yeomans, N., Packer, J.A. and Bucak, Ö.: Design guide for structural hollow
  sections in mechanical applications (6). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany,
  1995. ISBN 3-8249-0302-4


+ Design Guides

پیدا کنید Design Guides / HSS در این قسمت شما میتوانید 51 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Rondal, J., Würker, K.G., Wardenier, J., Dutta, D. and Yeomans, N.: Structural stability of hollow sections (2). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN 3-8249-0075-0

 • Packer, J.A., Wardenier, J., Kurobane Y., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for rectangular hollow section (RHS) joints under predominantly static loading (3). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1992. ISBN 3-8249-0089-0

 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M. and Dutta, D.: Design guide for structural hollow section
  columns exposed to fire (4). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1994. ISBN
  3-8249-0171-4


 • Bergmann, R., Dutta, D., Matsui, C. and Meinsma, C.: Design guide for concrete-filled hollow section
  columns (5). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1995. ISBN 3-8249-0298-2


 • Wardenier, J., Dutta, D., Yeomans, N., Packer, J.A. and Bucak, Ö.: Design guide for structural hollow
  sections in mechanical applications (6). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany,
  1995. ISBN 3-8249-0302-4


 • Dutta, D., Wardenier, J., Yeomans, N., Sakae, K., Bucak, Ö. and Packer, J.A.: Design Guide for
  Fabrication, Assembly and Erection of Hollow Section Structures (7). CIDECT (Ed.) and TÜV Verlag,
  Cologne, Germany, 1998. ISBN 3-8249-0443-8


 • Zhao, X-L., Herion, S., Packer, J A., Puthli, R.S., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., Wingerde,
  A.M. van. and Yeomans, N.F.: Design Guide for Circular and Rectangular Hollow Section Welded Joints
  under Fatigue Loading (8). CIDECT (Ed.) and TÜV Verlag, Cologne, Germany, 2000. ISBN 3-8249-0565-5


 • Packer, J.A. and Henderson, J.E.: Hollow Structural Section Connections and Trusses – A Design Guide. Canadian Institute of Steel Construction, Toronto, Canada, 1997. ISBN 0-88811-086-3

 • Rautaruukki: Design Handbook for Rautaruukki Structural Hollow Sections. Hämeenlinna, Finland, 1998. ISBN 952-5010-22-8

 • Syam, A.A. and Chapman, B.G.: Design of structural steel hollow section connections. 1st Edition,
  Australian Institute of Steel Construction, Sydney, Australia, 1996. ISBN 0 9099 45 58 6


 • Zirn, R.: Schwingfestigkeitsverhalten geschweißter Rohrknotenpunkte und Rohrlasschenverbindungen. Techn. Wiss. Bericht MPA Stuttgart, Heft 75-01, Germany, 1975

 • Fisher, J.W. and Struik, J.H.A.: Guide to design criteria for bolted and riveted joints. John Wiley & Sons. New York, London, Sydney, 1973

 • Wardenier, J. and Mouty, J.: Design rules for predominantly statically loaded welded joints with hollow sections as bracings and an I- or H-section as chord. Welding in the World, Vol. 17, No. 9/10, 1979

 • Igarashi, S., Wakiyama, K., Inoue, K., Matsumoto, T. and Murase, Y.: Limit design of high strength bolted tube flange joint, Parts 1 and 2. Journal of Structural and Construction Engineering Transactions of AIJ, Department of Architecture reports, Osaka University, Japan, 1985

 • Zettlemoyer, N.: ISO Harmonisation of offshore guidance on strength of tubular joints. Proceedings of the Sixth ISOPE Conference, Los Angeles, U.S.A., 1996

 • Twilt, L. and Haar, P.W. v.d.: Harmonization of the Calculation Rules for the Fire Resistance of Concrete Filled SHS-columns, CIDECT project 15F-86/7-0; IBBC-TNO report B-86-461, The Netherlands, 1986

 • Draft user’s manual POTFIRE, developed for CIDECT by CTICM and TNO, CIDECT progr. 15N – 21/98

 • Tissier, P.: Resistance to corrosion of the interior of hollow steel sections. Acier, Stahl, Steel 2/1978

 • Packer, J.A. and Wardenier, J.: Design rules for welds in RHS, K, T, Y and X connections, Proceedings IIW International Conference on Engineering Design in Welded Constructions, Madrid, Spain, 1992

 • Schulz, G.: Der Windwiderstand von Fachwerken aus zylindrischen Stäben und seine Berechnung.
  Internationaler Normenvergleich für die Windlasten auf Fachwerken. Monograph No. 3, CIDECT, 1970


 • Virdi, K.S. and Dowling, P.J.: A unified design method for composite columns. International Association for Bridge and Structrural Engineering. Mémoires Vol. 36-II, Zurich, Switzerland, 1976

 •  Mouty, J.: Effective lengths of lattice girder members. CIDECT Monograph No. 4, 1991

 • Baar, S.: Etude théorique et expérimentale du déversement des poutres à membrures tubulaires.
  Collection des publications de la Faculté des Sciences Appliquées de Université de Liège, No. 10, Liège,
  Belgium, 1968


 • Marshall, P.W. and Toprac, A.A.: Basis for tubular design. ASCE preprint 2008, April 1973, also Welding Journal, U.S.A., 1974

 • Packer, J.A.: Overview of Current International Design Guidance on Hollow Structural Section
  Connections. Proceedings of the Third International Offshore and Polar Engineering Conference,
  Singapore, 1993


 • Bouwkamp, J.G.: Concept on tubular joints design. Proceedings of ASCE, Vol. 90, No. ST2, U.S.A., 1964

 • UEG: Design of Tubular Joints for Offshore Structures, Underwater Engineering Group UEG, London,
  U.K., 1985


 • HSE: Offshore Installations: Guidance on design, construction and certification. Health and Safety
  Executive, U.K., 1990


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • Internal Institute of Welding, Subcommission XV-E: Design recommendations for hollow section joints – predominantly statically loaded, 2nd ed., IIW Doc. XV-701-89, International Institute of Welding Annual
  Assembly, Helsinki, Finland, 1989


 • Det Norske Veritas: Rules for classification, fixed offshore installations. Part 3, Chapter 1: Structural
  Design, General. DNV, HLvik, Norway, 1989


 • A.P.I. Recommended practice for planning, designing and constructing fixed offshore Platforms RP-2A. American Petroleum Institute, U.S.A., 1997

 • A.I.J.: Recommendations for the design and fabrication of tubular structures in steel, 3rd ed., Architectural Institute of Japan, 1990

 • ENV 1994-1-1: 1992. Eurocode No. 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures, part 1.1:
  General Rules and Rules for Buildings


 • ENV 1993-1-1: 1992,Eurocode No. 3, Design of Steel Structures, part 1.1 – General Rules and Rules for Buildings, CEN, 1992

 • ENV 1992-1-1:1991. Eurocode No. 2: Design of Concrete Structures, part 1: General Rules and Rules for Buildings, CEN 1991

 • ENV 1991-1-1: 1994, Eurocode No.1, Basis of Design and Actions on Structures, CEN, 1994

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1995), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 1, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2: Addendum 1: Joint Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3: Addendum 1: Frame Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Draft Final Report, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Uriz, P., Sabelli, R. and Mahin, S.A., (2007), “Design implications of recent research on SCBF,” Advisory Notice
  submitted to AISC


 • Ongelin, P., Valkonen, I.: Structural hollow sections. EN 1993 Handbook, Rautaruukki Oyj, Finland 2012

 • EN 1994-1-1 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings

 • EN 1993-1-9 (2010): Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-9: Fatigue

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000

 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M., Dutta, D.: Design guide for structural hollow section columns exposed
  to fire. CIDECT Design Guide No. 4. Köln: TÜV-Verlag 1994


 • EN 1994-1-2 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules – Structural fire design

 • Kurobane, Y., Packer, J. A., Wardenier, J., Yeomans, N.: Design guide for structural hollow section column connections. CIDECT Design Guide No. 9. Köln: TÜV-Verlag 2004
+ Standards and Recommendations

پیدا کنید Standards and Recommendations / HSS در این قسمت شما میتوانید 38 مطلب در زمینه 

 • Dutta, D., Würker, K.G.: Handbuch Hohlprofile in Stahlkonstruktionen, Verlag TÜV Rheinland GmbH,
  Köln, Germany, 1988. ISBN 3-88585-528-3


 • Puthli, R.S.: Hohlprofilkonstruktionen aus Stahl nach DIN V ENV 1993 (EC3) und DIN 18 800 (11.90),
  Werner Verlag GmbH & Co. K.G., Düsseldorf, Germany, 1998. ISBN 3-8041-2975-7


 • Rautaruukki: Design Handbook for Rautaruukki Structural Hollow Sections. Hämeenlinna, Finland, 1998. ISBN 952-5010-22-8

 • Roik, K. and Wagenknecht, G.: Traglastdiagramme zur Bemessung von Druckstäben mit
  doppelsymmetrischem Querschnitt aus Baustahl. Mitteilungen des Instituts für konstruktiven Ingenieurbau, Universität Bochum, Heft 27, Germany, 1977


 • Roik, K., Bergmann, R., Bode H. and Wagenknecht, G.: Tragfähigkeit von ausbetonierten Hohlprofilen
  aus Baustahl, Ruhr-Universität Bochum, Institut für konstruktiven Ingenieurbau, TWM-Heft Nr. 75-4,
  Germany, 1975


 • Draft user’s manual POTFIRE, developed for CIDECT by CTICM and TNO, CIDECT progr. 15N – 21/98

 •  Mouty, J.: Effective lengths of lattice girder members. CIDECT Monograph No. 4, 1991

 • Marshall, P.W. and Toprac, A.A.: Basis for tubular design. ASCE preprint 2008, April 1973, also Welding Journal, U.S.A., 1974

 • EN 10219-2: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10219-1: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • EN 10210-2: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10210-1: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • UEG: Design of Tubular Joints for Offshore Structures, Underwater Engineering Group UEG, London,
  U.K., 1985


 • HSE: Offshore Installations: Guidance on design, construction and certification. Health and Safety
  Executive, U.K., 1990


 • ISO TC67/SC7/WG3/P3: Draft Code Provisions for Section E. Revision R6, International Organization
  for Standardization, 1997


 • ISO 834: “Fire resistance tests – Elements of building construction”, International Organization for
  Standardization, first edition, 1975


 • ISO 4019: Cold finished steel structural hollow sections – Dimensions and sectional properties.
  International Organization for Standardization


 • ISO 657/14: Hot rolled steel sections, Part 14: Hot formed structural hollow sections – Dimensions and
  sectional properties. International Organization for Standardization


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • Internal Institute of Welding, Subcommission XV-E: Design recommendations for hollow section joints – predominantly statically loaded, 2nd ed., IIW Doc. XV-701-89, International Institute of Welding Annual
  Assembly, Helsinki, Finland, 1989


 • Det Norske Veritas: Rules for classification, fixed offshore installations. Part 3, Chapter 1: Structural
  Design, General. DNV, HLvik, Norway, 1989


 • A.W.S.: Structural Welding Code – Steel. ANSI/AWS D1.1-2000, 17th Edition, American Welding Society, Miami, Florida, U.S.A., 2000

 • A.P.I. Recommended practice for planning, designing and constructing fixed offshore Platforms RP-2A. American Petroleum Institute, U.S.A., 1997

 • A.I.J.: Recommendations for the design and fabrication of tubular structures in steel, 3rd ed., Architectural Institute of Japan, 1990

 • ENV 1994-1-1: 1992. Eurocode No. 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures, part 1.1:
  General Rules and Rules for Buildings


 • ENV 1993-1-1: 1992,Eurocode No. 3, Design of Steel Structures, part 1.1 – General Rules and Rules for Buildings, CEN, 1992

 • ENV 1992-1-1:1991. Eurocode No. 2: Design of Concrete Structures, part 1: General Rules and Rules for Buildings, CEN 1991

 • ENV 1991-1-1: 1994, Eurocode No.1, Basis of Design and Actions on Structures, CEN, 1994

 • Ongelin, P., Valkonen, I.: Structural hollow sections. EN 1993 Handbook, Rautaruukki Oyj, Finland 2012

 • Packer, J. A., Chiew, S. P.: Production standards for coldformed hollow structural sections. Proceedings of the 13th
  International Symposium on Tubular Structures, Hong Kong 2010, China, pp. 413–421


 • EN 1994-1-1 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings

 • EN 1993-1-9 (2010): Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-9: Fatigue

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000

 • Herion, S., de Oliveira, J. C., Packer, J. A., Christopoulos, C., Gray, M. G.: Castings in tubular structures – the state of the art. Structures and Buildings, Proceedings of the Institution of Civil Engineers 163 (2010), No. SB6, pp. 403–415

 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M., Dutta, D.: Design guide for structural hollow section columns exposed
  to fire. CIDECT Design Guide No. 4. Köln: TÜV-Verlag 1994


 • EN 1994-1-2 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules – Structural fire design

 • Kurobane, Y., Packer, J. A., Wardenier, J., Yeomans, N.: Design guide for structural hollow section column connections. CIDECT Design Guide No. 9. Köln: TÜV-Verlag 2004

 • AISC 341-10 (2010): Seismic provisions for structural steel buildings. American Institute of Steel Construction, Chicago, USA
+ HSS Connections

پیدا کنید HSS Connections / HSS در این قسمت شما میتوانید 35 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0 • J. C. De Oliveira, M. G. Gray, j. A. Packer C.: Standardized cast steel connectors for tubular hollow structural sections, Christopoulos cast connex corporation, Mars center, department of civil engineering, University of Toronto, Canada, 2008

 • Yeong Huei Lee, Cher Siang Tan, Shahrin Mohammad, Mahmood Md Tahir, Poi Ngian Shek: Review on cold-formed steel connections, UTM Construction Research Centre (UTM-CRC), Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia, 2014

 • Marshall, P.W.: Design of welded tubular connections. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 1992

 • Packer, J.A. and Henderson, J.E.: Hollow Structural Section Connections and Trusses – A Design Guide. Canadian Institute of Steel Construction, Toronto, Canada, 1997. ISBN 0-88811-086-3

 • Syam, A.A. and Chapman, B.G.: Design of structural steel hollow section connections. 1st Edition,
  Australian Institute of Steel Construction, Sydney, Australia, 1996. ISBN 0 9099 45 58 6


 • Wardenier, J. and Packer, J.A.: Connections between hollow sections, Chapter 3.5 in “Constructional Steel Design – An International Guide”, Elsevier, London, U.K., 1992

 • Packer, J.A. and Fear, C.E.: Concrete-filled rectangular hollow section X and T connections. Proceedings 4th International Symposium on Tubular Structures, Delft, The Netherlands, 1991

 • Bouwman, L.P.: Bolted connections dynamically loaded in tension, ASCE, Journal of the Structural
  Division, Vol. 108, No. ST, U.S.A., 1982


 • Packer, J.A. . and Krutzler, R.T.: Nailing of steel tubes. Proceedings Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Yeomans, N.F.: I-Beam/rectangular hollow section column connections using the Flowdrill system.
  Proceedings Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994


 • Fisher, J.W. and Struik, J.H.A.: Guide to design criteria for bolted and riveted joints. John Wiley & Sons. New York, London, Sydney, 1973

 • Yeomans, N.F.: Rectangular hollow section connections using the Lindapter Hollo-Bolt. Proceedings
  International Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • Kosteski, N., Packer, J.A. and Wingerde, A.M. van: Fatigue behaviour of nailed tubular connections.
  Proceedings of the Ninth International Offshore and Polar Engineering Conference, Brest, France, 1999


 • Packer, J.A. .: Nailed tubular connections under axial loading. Journal of Structural Engineering, Vol. 122, No. 8, U.S.A., 1996

 • Szlendak, J.: Ultimate load of welded beam-column connections in rectangular hollow sections. PhD
  thesis, Technical University of Warsaw, Poland, 1982 (in Polish)


 • Shanmugan N.E., Ting, L.C. and Lee, S.L.: Static behaviour of I-beam to box column connections with external stiffeners. The Structural Engineer 71(15), London, U.K., 1993

 • Kato, B. and Hirose, A.: Bolted tension flanges joining circular hollow section members. CIDECT report 8C-84/24-E

 • Kamba, T. and Tabuchi, M.: Database for tubular column to beam connections in moment resisting
  frames. IIW Doc. XV-E-94-208, Dept. of Architecture, Kobe University, Japan, 1994


 • Struik, J.H.A. and De Back, J.: Tests on bolted T-stubs with respect to a bolted beam-to-column
  connection. Stevin Laboratory report 6-69-13, Delft University of Technology, The Netherlands, 1969


 • Wardenier, J. and Giddings, T.W.: The strength and behaviour of statically loaded welded connections in structural hollow sections. Monograph No. 6, CIDECT, Corby, U.K., 1986

 • Lu, L.H.: The static strength of I-beam to rectangular hollow section column connections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1997

 • Yu, Y.: The static strength of uniplanar and multiplanar connections in rectangular hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1997

 • De Winkel, G.D.: The Static strength of I-beam to circular hollow section column connections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1998

 • Korol, R.M., El-Zanaty, M. and Brady, F.J.: Unequal width connections of square hollow sections in
  Vierendeel trusses. Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 4, No.2, Canada, 1977


 • Marshall, P.W.: Connections for Welded Tubular Structures. Houdremont lecture. Proceedings 2nd
  International IIW Conference, Boston. U.S.A., 1984


 • Rondal, J.: Study of maximum permissible Weld Gaps in Connections with Plane End Cuttings (5AH2); Simplification of Circular Hollow Section Welded Joints (5AP), CIDECT Report 5AH2/4AP-90/20

 • Mannesmanröhren Werke A.G.: Mannesmann Stahlbauhohlprofile (MSH) Anwendungsbeispiele,
  Technical Documentation, Düsseldorf, Germany, 1991


 • Packer, J.A. and Wardenier, J.: Design rules for welds in RHS, K, T, Y and X connections, Proceedings IIW International Conference on Engineering Design in Welded Constructions, Madrid, Spain, 1992

 • Brockenbrough, R.L.: Strength of square tube connections under combined loads. Proceedings of ASCE, Journal of Structural Division, St. 12, U.S.A., 1972

 • Jamm, W.: Form strength of welded tubular connections and tubular structures under static loading.
  (Translation from German). Schweissen und Schneiden, Vol. 3, Germany, 1951


 • Packer, J.A.: Overview of Current International Design Guidance on Hollow Structural Section
  Connections. Proceedings of the Third International Offshore and Polar Engineering Conference,
  Singapore, 1993


 • Oliveira, J.C., Packer, J.A., Christopoulos, C., (2008), “Cast Steel Connectors for Circular Hollow Section Braces Under Inelastic Cyclic Loading,” ASCE Journal of Structural Engineering, 134(3)

 • Packer, J.A., (2006), “Tubular brace member connections in braced steel frames,” 11th. International Symposium
  on Tubular Structures, Québec City, Canada, Proceedings


 • Kurobane, Y., Packer, J. A., Wardenier, J., Yeomans, N.: Design guide for structural hollow section column connections. CIDECT Design Guide No. 9. Köln: TÜV-Verlag 2004
+ Composite HSS Members

پیدا کنید Composite HSS Members / HSS در این قسمت شما میتوانید 15 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Bergmann, R., Dutta, D., Matsui, C. and Meinsma, C.: Design guide for concrete-filled hollow section
  columns (5). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1995. ISBN 3-8249-0298-2


 • J. F. Hajjar: Concrete-filled steel tube columns under earthquake loads, University of Minnesota, USA, 2000

 • Dennis Lam, Nicola Testo: Structural design of concrete filled steel elliptical hollow sections, School of Civil Engineering, University of Leeds, Leeds, U.K., 2011

 • Packer, J.A. and Fear, C.E.: Concrete-filled rectangular hollow section X and T connections. Proceedings 4th International Symposium on Tubular Structures, Delft, The Netherlands, 1991

 • Twilt, L. and Haar, P.W. v.d.: Harmonization of the Calculation Rules for the Fire Resistance of Concrete Filled SHS-columns, CIDECT project 15F-86/7-0; IBBC-TNO report B-86-461, The Netherlands, 1986

 • Hönig, O., Klingsch, W. and Witte, H.: Baulicher Brandschutz durch wassergefüllte Stützen in
  Rahmentragwerken (Fire resistance of water filled columns). Research Report, Studiengesellschaft für
  Stahlanwendung e.V., Forschungsbericht p. 86/4.5, Düsseldorf, Germany, 1985


 • Twilt, L. and Both, C.: Technical Notes on the realistic behaviour and design of fire exposed steel and
  composite structures. Final report ECSC 7210-SA/112, Activity D: “Basis for Technical Notes”, TNO
  Building and Construction Research, BI-91-069, The Netherlands, 1991


 • Virdi, K.S. and Dowling, P.J.: A unified design method for composite columns. International Association for Bridge and Structrural Engineering. Mémoires Vol. 36-II, Zurich, Switzerland, 1976

 • ISO 834: “Fire resistance tests – Elements of building construction”, International Organization for
  Standardization, first edition, 1975


 • ENV 1994-1-1: 1992. Eurocode No. 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures, part 1.1:
  General Rules and Rules for Buildings


 • ENV 1992-1-1:1991. Eurocode No. 2: Design of Concrete Structures, part 1: General Rules and Rules for Buildings, CEN 1991

 • EN 1994-1-1 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings

 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M., Dutta, D.: Design guide for structural hollow section columns exposed
  to fire. CIDECT Design Guide No. 4. Köln: TÜV-Verlag 1994


 • EN 1994-1-2 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules – Structural fire design
+ Manufacturing

پیدا کنید Manufacturing / HSS در این قسمت شما میتوانید 6 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • Rondal, J.: Study of maximum permissible Weld Gaps in Connections with Plane End Cuttings (5AH2); Simplification of Circular Hollow Section Welded Joints (5AP), CIDECT Report 5AH2/4AP-90/20

 • Mannesmanröhren Werke A.G.: Mannesmann Stahlbauhohlprofile (MSH) Anwendungsbeispiele,
  Technical Documentation, Düsseldorf, Germany, 1991


 • Kosteski, N., Packer, J. A., Puthli, R. S.: Notch toughness of internationally produced hollow structural sections. Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers 131 (2005), No. 2, pp. 279–286

 • Packer, J. A., Chiew, S. P.: Production standards for coldformed hollow structural sections. Proceedings of the 13th
  International Symposium on Tubular Structures, Hong Kong 2010, China, pp. 413–421


 • Herion, S., de Oliveira, J. C., Packer, J. A., Christopoulos, C., Gray, M. G.: Castings in tubular structures – the state of the art. Structures and Buildings, Proceedings of the Institution of Civil Engineers 163 (2010), No. SB6, pp. 403–415
+ Mechanical Behavior

پیدا کنید Mechanical Behavior / HSS در این قسمت شما میتوانید 82 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • J. F. Hajjar: Concrete-filled steel tube columns under earthquake loads, University of Minnesota, USA, 2000

 • Tim Wilkinson: The plastic behavior of cold-formed rectangular hollow sections, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia, 1999

 • Peter W. Key, S. W. Hasan, Gregory J. Hancock: Column behavior of cold-formed hollow sections, 8th International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures, Missouri University of Science and Technology, USA, 1986

 • Brodka, J.: Stahlrohrkonstruktionen. Verlagsgesellschaft Rüdolf Müller, Köln-Braunsfeld, Germany, 1968

 • Dutta, D., Würker, K.G.: Handbuch Hohlprofile in Stahlkonstruktionen, Verlag TÜV Rheinland GmbH,
  Köln, Germany, 1988. ISBN 3-88585-528-3


 • Dutta, D.: Hohlprofilkonstruktionen. Ernst & Sohn, Berlin, Germany, 1999. ISBN 3-433-01310-1

 • Mang, F., Bucak, Ö.: Hohlprofilkonstruktionen, Stahlbau-Handbuch, Bd. I, Stahlbau-Verlag, Köln,
  Germany, 1983


 • Puthli, R.S.: Hohlprofilkonstruktionen aus Stahl nach DIN V ENV 1993 (EC3) und DIN 18 800 (11.90),
  Werner Verlag GmbH & Co. K.G., Düsseldorf, Germany, 1998. ISBN 3-8041-2975-7


 • Stahlrohr-Handbuch: 9. Aufl. Vulkan-Verlag, Essen, Germany, 1982

 • Wanke, J.: Stahlrohrkonstruktionen. Springer Verlag, Vienna, Austria, 1966

 • ESDEP: European Steel Design Education Programme, Lectures Working Group 13: Hollow Section
  Structures and Working Group 12: Fatigue, The Steel Construction Institute, U,K., 1994


 • Bouwman, L.P.: Bolted connections dynamically loaded in tension, ASCE, Journal of the Structural
  Division, Vol. 108, No. ST, U.S.A., 1982


 • Vegte, G.J. van der, Back, J. de, and Wardenier, J.: Low cycle fatigue of welded structures. Delft
  University of Technology, Stevin report 25.6.89.10/A1, Delft, The Netherlands, 1989


 • Wingerde, A.M. van: The fatigue behaviour of T- and X-joints made of square hollow sections, Heron, Vol. 37, No. 2, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1992

 • De Back, J.: Testing tubular joints. Session developer’s report, International Conference on Steel in Marine Structures, Paris, France, 1981

 •  Romeijn, A.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar tubular joints, Heron, Vol. 39, No. 3, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1994

 • Niemi, E.J.: Fatigue resistance predictions for RHS K-joints, using two alternative methods. Proceedings Seventh International Symposium on Tubular Structures, Miskolc, Hungary, 1996

 • Wingerde, A.M. van, Wardenier, J. and Packer, J.A.: Commentary on the draft specification for fatigue design of hollow section joints. Proceedings 8th International Symposium on Tubular Structures,
  Singapore, 1998


 • Panjeh Shahi, E.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar joints between square hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Thorpe, T.W. and Sharp, J.V.: The fatigue performance of tubular joints in air and sea water. MaTSU
  Report, Harwell Laboratory, Oxfordshire, U.K., 1989


 • Kosteski, N., Packer, J.A. and Wingerde, A.M. van: Fatigue behaviour of nailed tubular connections.
  Proceedings of the Ninth International Offshore and Polar Engineering Conference, Brest, France, 1999


 • Packer, J.A. .: Nailed tubular connections under axial loading. Journal of Structural Engineering, Vol. 122, No. 8, U.S.A., 1996

 • Szlendak, J.: Ultimate load of welded beam-column connections in rectangular hollow sections. PhD
  thesis, Technical University of Warsaw, Poland, 1982 (in Polish)


 • Shanmugan N.E., Ting, L.C. and Lee, S.L.: Static behaviour of I-beam to box column connections with external stiffeners. The Structural Engineer 71(15), London, U.K., 1993

 • Kato, B. and Hirose, A.: Bolted tension flanges joining circular hollow section members. CIDECT report 8C-84/24-E

 • Kamba, T. and Tabuchi, M.: Database for tubular column to beam connections in moment resisting
  frames. IIW Doc. XV-E-94-208, Dept. of Architecture, Kobe University, Japan, 1994


 • Wardenier, J. and Giddings, T.W.: The strength and behaviour of statically loaded welded connections in structural hollow sections. Monograph No. 6, CIDECT, Corby, U.K., 1986

 • Frater, G.: Performance of welded rectangular hollow structural section trusses. PhD thesis, University of Toronto, Canada, 1991

 • Lu, L.H.: The static strength of I-beam to rectangular hollow section column connections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1997

 • Yu, Y.: The static strength of uniplanar and multiplanar connections in rectangular hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1997

 • Wardenier, J. and Mouty, J.: Design rules for predominantly statically loaded welded joints with hollow sections as bracings and an I- or H-section as chord. Welding in the World, Vol. 17, No. 9/10, 1979

 • Igarashi, S., Wakiyama, K., Inoue, K., Matsumoto, T. and Murase, Y.: Limit design of high strength bolted tube flange joint, Parts 1 and 2. Journal of Structural and Construction Engineering Transactions of AIJ, Department of Architecture reports, Osaka University, Japan, 1985

 • De Winkel, G.D.: The Static strength of I-beam to circular hollow section column connections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1998

 • Hoadley, P.W. and Yura, J.A.: Ultimate strength of tubular joints subjected to combined loads. PMFSEL, Report No. 8303, University of Texas, Austin, U.S.A., 1983

 • Zettlemoyer, N.: ISO Harmonisation of offshore guidance on strength of tubular joints. Proceedings of the Sixth ISOPE Conference, Los Angeles, U.S.A., 1996

 • Makino, Y., Kurobane, Y., Paul, J.C., Orita, Y., Hiraishi, K.: Ultimate capacity of gusset plate-to-tube joints under axial and in-plane bending loads. Proceedings of 4th International Symposium on Tubular
  Structures, Delft, The Netherlands, 1991


 • Yamada, Y., Morita, M., Makino, Y. and Wilmshurst, S.R.: A new ultimate capacity formula for unstiffened CHS T-, TT-, X-, K- and KK-joints under axial brace loads. Proceedings of the Eighth International Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998

 • Vegte, G.J. van der: The static strength of uniplanar and multiplanar tubular T- and X-joints, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Zhao, X.L.: The behaviour of cold formed RHS beams under combined actions. PhD thesis, The
  University of Sydney, Australia, 1992


 • Akiyama, N., Yayima, M., Akiyama, H. and Otake, F.: Experimental study on strength of joints in steel
  tubular structures. JSSC Vol. 10, No. 102, Japan, 1974 (in Japanese)


 • Liu D.K. and Wardenier, J.: Effect of boundary conditions and chord preloads on the strength of RHS
  multiplanar K-joints. Proceedings 8th Int. Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • Packer, J.A.: Theoretical behaviour and analysis of welded steel joints with RHS chord sections. PhD
  thesis, University of Nottingham, U.K., 1978


 • Thiensiripipat, N.: Statical behaviour of cropped web joints in tubular trusses. PhD thesis, University of
  Manitoba, Canada, 1979


 • Paul, J.C.: The ultimate behaviour of multiplanar TT- and KK-joints made of circular hollow sections. PhD thesis, Kumamoto University, Japan, 1992

 • Lee, M.S. and Cheng, M.P.: Plastic consideration on punching shear strength of tubular joints. OTC 2641, U.S.A., 1976

 • Guiaux, P. and Janss, J.: Comportement au flambement de colonnes constituées de tubes en acier
  remplis de béton. Centre de Recherches Scientifiques et Techniques de l’Industrie des Fabrications
  Métalliques, MT 65, Brussels, Belgium, 1970


 • Lu, L.H., De Winkel, G.D., Yu, Y. and Wardenier, J.: Deformation limit for the ultimate strength of hollow section joints. Proceedings of the Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Twilt, L. and Both, C.: Technical Notes on the realistic behaviour and design of fire exposed steel and
  composite structures. Final report ECSC 7210-SA/112, Activity D: “Basis for Technical Notes”, TNO
  Building and Construction Research, BI-91-069, The Netherlands, 1991


 • Deutscher Dampfkesselausschuß: Glatte Vierkantrohre und Teilkammern unter innerem Überdruck,
  Technische Regeln für Dampfkessel (TRD 320), Vereinigung der Technischen Überwachungsvereine e.V., Essen, Germany, 1975


 • Schulz, G.: Der Windwiderstand von Fachwerken aus zylindrischen Stäben und seine Berechnung.
  Internationaler Normenvergleich für die Windlasten auf Fachwerken. Monograph No. 3, CIDECT, 1970


 • Grandjean, G., Grimault, J.-P. and Petit, L.: Détermination de la Durée au Feu des Profiles Creux Remplis de Béton. Cometube, Paris, France, 1980 (also published as ECSC-report No. 7210-SA/302)

 • Brockenbrough, R.L.: Strength of square tube connections under combined loads. Proceedings of ASCE, Journal of Structural Division, St. 12, U.S.A., 1972

 • Togo, T.: Experimental study on mechanical behaviour of tubular joints. PhD thesis, Osaka University,
  Japan, 1967 (in Japanese)


 • Marshall, J.: Torsional behaviour of structural rectangular hollow sections. The Structural Engineer, No. 8, Vol. 49, 1971

 • Korol, R.M. and Hudoba, J.: Plastic Behaviour of Hollow Structural Sections. Journal of the Structural
  Division, ASCE, 98(5), U.S.A., 1972


 • Jamm, W.: Form strength of welded tubular connections and tubular structures under static loading.
  (Translation from German). Schweissen und Schneiden, Vol. 3, Germany, 1951


 • Wilkinson, T. and Hancock, G.: Compact or class 1 limits for rectangular hollow sections in bending.
  Proceedings of the Eighth International Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • Internal Institute of Welding, Subcommission XV-E: Design recommendations for hollow section joints – predominantly statically loaded, 2nd ed., IIW Doc. XV-701-89, International Institute of Welding Annual
  Assembly, Helsinki, Finland, 1989


 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests to examine the compact web slenderness of cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol 124, No 10, October 1998, pp 1166-1174

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (2000), “Tests to examine the plastic behavior of knee joints in cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, (scheduled for publication in March 2000)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests to Investigate the Web Slenderness Limits for Cold-Formed RHS in Bending”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 15th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Melbourne, Australia, December 1997, (Balkema, publ.), (Grzebieta, Al-Mahaidi & Wilson editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Compact or Class 1 Limits for Rectangular Hollow Sections in Bending”, Tubular Structures VIII, Proceedings, 8th International Symposium on Tubular Structures, Singapore, August 1998, (Balkema, publ.), (Choo, Van der Vegte editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Comparison of Analyses with Tests of Cold-Formed RHS Portal Frames”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 16th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Sydney, Australia, December 1999, (Balkema, publ.), (Bradford, Bridge and Foster editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Predictions of Rotation Capacity of RHS Beams Using Finite Element Analysis”, Advances in Steel Structures, Proceedings, 2nd International Conference on Advances in Steel Structures, (ICASS’99), Hong Kong, China, December 1999, (Elsevier, publ.), (Chan and Teng editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests for the Compact Web Slenderness of Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R744, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests of Knee Joints in Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R779, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Tests of Cold-Formed Rectangular Hollow Section Portal Frames”, Research Report, No R783, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Finite Element Analysis of Plastic Bending of Cold-Formed Rectangular Hollow Section Beams”, Research Report, No R792, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1995), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 1, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2: Addendum 1: Joint Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3: Addendum 1: Frame Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Draft Final Report, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Oliveira, J.C., Packer, J.A., Christopoulos, C., (2008), “Cast Steel Connectors for Circular Hollow Section Braces Under Inelastic Cyclic Loading,” ASCE Journal of Structural Engineering, 134(3)

 • Fell, B.V., Kanvinde, A.M., Deierlein, G.G., and Myers, A.T., (2009), “Experimental investigation of inelastic cyclic buckling and fracture of steel braces,” ASCE Journal of Structural Engineering, 135 (1)

 • Feldmann, M., Eichler, B., Kühn, B., Stranghöner, N., Dahl, W., Langenberg, P., Kouhi, J., Pope, R., Sedlacek, G., Ritakallio, P., Iglesias, G., Puthli, R. S., Packer, J. A., Krampen, J.: Choice of steel material to avoid brittle fracture for hollow section structures. Report EUR 25400 EN, European Commission Joint Research Centre Scientific and Policy Report for the evolution of Eurocode 3, 2012

 • Kosteski, N., Packer, J. A., Puthli, R. S.: Notch toughness of internationally produced hollow structural sections. Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers 131 (2005), No. 2, pp. 279–286

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000

 • Packer, J. A., Chiew, S. P., Tremblay, R., Martinez-Saucedo, G.: Effect of material properties on hollow section performance. Structures and Buildings, Proceedings of the Institution of Civil Engineers 163 (2010), No. SB6, pp. 375–390
+ Structural Design

پیدا کنید Structural Design / HSS در این قسمت شما میتوانید 17 مطلب در زمینه 

 • Eekhout, M.: Tubular structures in architecture. CIDECT, 1996. ISBN 90-75095-26-0

 • Ram Puthli, Jeffrey A. Packer: Structural design using cold-formed hollow sections, Dedicated to prof. Dr. Ir. Jaap Wardenier on the occasion of his 70th birthday, Faculty of Civil Engineering, University of Karlsruhe, Germany, 2013

 • Dennis Lam, Nicola Testo: Structural design of concrete filled steel elliptical hollow sections, School of Civil Engineering, University of Leeds, Leeds, U.K., 2011

 • CIDECT: Construction with hollow steel sections. British Steel plc, Corby, Northants, U.K., 1984. ISBN 0- 9510062-0-7

 • Aribert, J.M., Ammari, F. and Lachal, A.: Influence du mode d’application d’une charge de compression locale sur la résistance plastique de l’âme d’un profilé cas des assemblages tubulaires. Construction Métallique No. 2, France, 1988

 • Lalani, M.: Developments in tubular joint technology for offshore structures. Proceedings of the Second ISOPE Conference, San Francisco, U.S.A., 1992

 • British Steel: Tubular Structures (various numbers), The Tubemasters, Welded Tubes Business BSC,
  Corby, U.K.


 • EN 10219-2: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10219-1: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • EN 10210-2: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10210-1: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • UEG: Design of Tubular Joints for Offshore Structures, Underwater Engineering Group UEG, London,
  U.K., 1985


 • HSE: Offshore Installations: Guidance on design, construction and certification. Health and Safety
  Executive, U.K., 1990


 • Det Norske Veritas: Rules for classification, fixed offshore installations. Part 3, Chapter 1: Structural
  Design, General. DNV, HLvik, Norway, 1989


 • A.W.S.: Structural Welding Code – Steel. ANSI/AWS D1.1-2000, 17th Edition, American Welding Society, Miami, Florida, U.S.A., 2000

 • A.I.J.: Recommendations for the design and fabrication of tubular structures in steel, 3rd ed., Architectural Institute of Japan, 1990

 • Ritakallio, P. O.: Cold-formed high-strength tubes for structural applications. Steel Construction, 5 (2012), No. 3, pp. 158- 167
+ Joints

پیدا کنید Joints / HSS در این قسمت شما میتوانید 47 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Zhao, X-L., Herion, S., Packer, J A., Puthli, R.S., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., Wingerde,
  A.M. van. and Yeomans, N.F.: Design Guide for Circular and Rectangular Hollow Section Welded Joints
  under Fatigue Loading (8). CIDECT (Ed.) and TÜV Verlag, Cologne, Germany, 2000. ISBN 3-8249-0565-5


 • Wardenier, J.: Hollow Section Joints, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1982. ISBN
  90.6275.084.2


 • Packer, J.A. . and Krutzler, R.T.: Nailing of steel tubes. Proceedings Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Wingerde, A.M. van: The fatigue behaviour of T- and X-joints made of square hollow sections, Heron, Vol. 37, No. 2, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1992

 • De Back, J.: Testing tubular joints. Session developer’s report, International Conference on Steel in Marine Structures, Paris, France, 1981

 •  Romeijn, A.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar tubular joints, Heron, Vol. 39, No. 3, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1994

 • Niemi, E.J.: Fatigue resistance predictions for RHS K-joints, using two alternative methods. Proceedings Seventh International Symposium on Tubular Structures, Miskolc, Hungary, 1996

 • Wingerde, A.M. van, Wardenier, J. and Packer, J.A.: Commentary on the draft specification for fatigue design of hollow section joints. Proceedings 8th International Symposium on Tubular Structures,
  Singapore, 1998


 • Panjeh Shahi, E.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar joints between square hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Thorpe, T.W. and Sharp, J.V.: The fatigue performance of tubular joints in air and sea water. MaTSU
  Report, Harwell Laboratory, Oxfordshire, U.K., 1989


 • Fisher, J.W. and Struik, J.H.A.: Guide to design criteria for bolted and riveted joints. John Wiley & Sons. New York, London, Sydney, 1973

 • Packer, J.A., Bruno, L. and Birkemoe, P.C.: Limit analysis of bolted RHS flange plate joints, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineering, Vol. 115, No. 9, U.S.A., 1989

 • Ono, T., Iwata, M. and Ishida, K.: An experimental study on joints of new truss system using rectangular hollow sections. Proceedings 4th Internatonal Symposium on Tubular Structures, Delft, The Netherlands, 1991

 • Kato, B. and Hirose, A.: Bolted tension flanges joining circular hollow section members. CIDECT report 8C-84/24-E

 • Bauer, D. and Redwood, R.G.: Triangular truss joints using rectangular tubes. Journal of Structural
  Engineering, ASCE, 114(2), U.S.A., 1988


 • Wardenier, J. and Mouty, J.: Design rules for predominantly statically loaded welded joints with hollow sections as bracings and an I- or H-section as chord. Welding in the World, Vol. 17, No. 9/10, 1979

 • Igarashi, S., Wakiyama, K., Inoue, K., Matsumoto, T. and Murase, Y.: Limit design of high strength bolted tube flange joint, Parts 1 and 2. Journal of Structural and Construction Engineering Transactions of AIJ, Department of Architecture reports, Osaka University, Japan, 1985

 • Davies, G. and Crocket, P.: Effect of the hidden weld on RHS partial overlap K-joint capacity. Proceedings International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Hoadley, P.W. and Yura, J.A.: Ultimate strength of tubular joints subjected to combined loads. PMFSEL, Report No. 8303, University of Texas, Austin, U.S.A., 1983

 • Lalani, M.: Developments in tubular joint technology for offshore structures. Proceedings of the Second ISOPE Conference, San Francisco, U.S.A., 1992

 • Zettlemoyer, N.: ISO Harmonisation of offshore guidance on strength of tubular joints. Proceedings of the Sixth ISOPE Conference, Los Angeles, U.S.A., 1996

 • Makino, Y., Kurobane, Y., Paul, J.C., Orita, Y., Hiraishi, K.: Ultimate capacity of gusset plate-to-tube joints under axial and in-plane bending loads. Proceedings of 4th International Symposium on Tubular
  Structures, Delft, The Netherlands, 1991


 • Yamada, Y., Morita, M., Makino, Y. and Wilmshurst, S.R.: A new ultimate capacity formula for unstiffened CHS T-, TT-, X-, K- and KK-joints under axial brace loads. Proceedings of the Eighth International Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998

 • Vegte, G.J. van der: The static strength of uniplanar and multiplanar tubular T- and X-joints, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Rondal, J.: Study of maximum permissible Weld Gaps in Connections with Plane End Cuttings (5AH2); Simplification of Circular Hollow Section Welded Joints (5AP), CIDECT Report 5AH2/4AP-90/20

 • Makino, Y., Kurobane, Y., Ochi, K., Vegte, G.J. van der and Wilmhurst, S.R.: Database of test and
  numerical analysis results for unstiffened tubular joints. IIW Doc. XV-E-96-220, Dept. of Architecture,
  Kumamoto University, Japan, 1996


 • Akiyama, N., Yayima, M., Akiyama, H. and Otake, F.: Experimental study on strength of joints in steel
  tubular structures. JSSC Vol. 10, No. 102, Japan, 1974 (in Japanese)


 • Liu D.K. and Wardenier, J.: Effect of boundary conditions and chord preloads on the strength of RHS
  multiplanar K-joints. Proceedings 8th Int. Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • Kurobane, Y. and Makino, Y.: Analysis of existing and forthcoming data for multiplanar KK-joints with
  circular hollow sections. CIDECT final report 5BF-10/98


 • Packer, J.A.: Theoretical behaviour and analysis of welded steel joints with RHS chord sections. PhD
  thesis, University of Nottingham, U.K., 1978


 • Thiensiripipat, N.: Statical behaviour of cropped web joints in tubular trusses. PhD thesis, University of
  Manitoba, Canada, 1979


 • Paul, J.C.: The ultimate behaviour of multiplanar TT- and KK-joints made of circular hollow sections. PhD thesis, Kumamoto University, Japan, 1992

 • Lee, M.S. and Cheng, M.P.: Plastic consideration on punching shear strength of tubular joints. OTC 2641, U.S.A., 1976

 • Yura, J.A., Zettlemoyer, N. and Edwards, I.F.: Ultimate capacity equations for tubular joints, OTC 3690, U.S.A., 1980

 • Mannesmanröhren Werke A.G.: Mannesmann Stahlbauhohlprofile (MSH) Anwendungsbeispiele,
  Technical Documentation, Düsseldorf, Germany, 1991


 • Lu, L.H., De Winkel, G.D., Yu, Y. and Wardenier, J.: Deformation limit for the ultimate strength of hollow section joints. Proceedings of the Sixth International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Togo, T.: Experimental study on mechanical behaviour of tubular joints. PhD thesis, Osaka University,
  Japan, 1967 (in Japanese)


 • Natarajan, M. and Toprac, A.A.: Studies on tubular joints in Japan: Review of research reports. University of Texas Report, U.S.A., 1968

 • Natarajan, M. and Toprac, A.A.: Studies on tubular joints in USA: Review of research reports. University of Texas Report, U.S.A., 1969

 • Bouwkamp, J.G.: Concept on tubular joints design. Proceedings of ASCE, Vol. 90, No. ST2, U.S.A., 1964

 • UEG: Design of Tubular Joints for Offshore Structures, Underwater Engineering Group UEG, London,
  U.K., 1985


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • Internal Institute of Welding, Subcommission XV-E: Design recommendations for hollow section joints – predominantly statically loaded, 2nd ed., IIW Doc. XV-701-89, International Institute of Welding Annual
  Assembly, Helsinki, Finland, 1989


 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (2000), “Tests to examine the plastic behavior of knee joints in cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, (scheduled for publication in March 2000)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests of Knee Joints in Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R779, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000
+ Welding

پیدا کنید Welding / HSS در این قسمت شما میتوانید 38 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • Zhao, X-L., Herion, S., Packer, J A., Puthli, R.S., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., Wingerde,
  A.M. van. and Yeomans, N.F.: Design Guide for Circular and Rectangular Hollow Section Welded Joints
  under Fatigue Loading (8). CIDECT (Ed.) and TÜV Verlag, Cologne, Germany, 2000. ISBN 3-8249-0565-5


 • Jeffrey A. Packer, Matthew R. Mcfadden: Welding of Hollow Structural Sections, Department of Civil Engineering, University of Toronto, Ontario, Canada, 2013

 • Kurobane, Y.: New Developments and Practices in Tubular Joint Design (+ Addendum), International
  Institute of Welding, Annual Assembly, Oporto, Portugal, 1981, Doc. XV-488-81


 • Marshall, P.W.: Design of welded tubular connections. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 1992

 • Vegte, G.J. van der, Back, J. de, and Wardenier, J.: Low cycle fatigue of welded structures. Delft
  University of Technology, Stevin report 25.6.89.10/A1, Delft, The Netherlands, 1989


 •  Romeijn, A.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar tubular joints, Heron, Vol. 39, No. 3, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 1994

 • Niemi, E.J.: Fatigue resistance predictions for RHS K-joints, using two alternative methods. Proceedings Seventh International Symposium on Tubular Structures, Miskolc, Hungary, 1996

 • Panjeh Shahi, E.: Stress and strain concentration factors of welded multiplanar joints between square hollow sections, PhD thesis, Delft University Press, Delft, The Netherlands, 1995

 • Szlendak, J.: Ultimate load of welded beam-column connections in rectangular hollow sections. PhD
  thesis, Technical University of Warsaw, Poland, 1982 (in Polish)


 • Packer, J.A., Bruno, L. and Birkemoe, P.C.: Limit analysis of bolted RHS flange plate joints, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineering, Vol. 115, No. 9, U.S.A., 1989

 • Wardenier, J. and Giddings, T.W.: The strength and behaviour of statically loaded welded connections in structural hollow sections. Monograph No. 6, CIDECT, Corby, U.K., 1986

 • Frater, G.: Performance of welded rectangular hollow structural section trusses. PhD thesis, University of Toronto, Canada, 1991

 • Wardenier, J. and Mouty, J.: Design rules for predominantly statically loaded welded joints with hollow sections as bracings and an I- or H-section as chord. Welding in the World, Vol. 17, No. 9/10, 1979

 • Davies, G. and Crocket, P.: Effect of the hidden weld on RHS partial overlap K-joint capacity. Proceedings International Symposium on Tubular Structures, Melbourne, Australia, 1994

 • Marshall, P.W.: Connections for Welded Tubular Structures. Houdremont lecture. Proceedings 2nd
  International IIW Conference, Boston. U.S.A., 1984


 • Rondal, J.: Study of maximum permissible Weld Gaps in Connections with Plane End Cuttings (5AH2); Simplification of Circular Hollow Section Welded Joints (5AP), CIDECT Report 5AH2/4AP-90/20

 • Liu D.K. and Wardenier, J.: Effect of boundary conditions and chord preloads on the strength of RHS
  multiplanar K-joints. Proceedings 8th Int. Symposium on Tubular Structures, Singapore, 1998


 • Packer, J.A.: Theoretical behaviour and analysis of welded steel joints with RHS chord sections. PhD
  thesis, University of Nottingham, U.K., 1978


 • British Steel: Tubular Structures (various numbers), The Tubemasters, Welded Tubes Business BSC,
  Corby, U.K.


 • Packer, J.A. and Wardenier, J.: Design rules for welds in RHS, K, T, Y and X connections, Proceedings IIW International Conference on Engineering Design in Welded Constructions, Madrid, Spain, 1992

 • Jamm, W.: Form strength of welded tubular connections and tubular structures under static loading.
  (Translation from German). Schweissen und Schneiden, Vol. 3, Germany, 1951


 • International Institute of Welding, Subcommission XV-E: Recommended Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints, Part 1: Recommendations and Part 2: Commentary. Docs XV-1035-99/XIII- 1804-99

 • A.W.S.: Structural Welding Code – Steel. ANSI/AWS D1.1-2000, 17th Edition, American Welding Society, Miami, Florida, U.S.A., 2000

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests to examine the compact web slenderness of cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol 124, No 10, October 1998, pp 1166-1174

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (2000), “Tests to examine the plastic behavior of knee joints in cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, (scheduled for publication in March 2000)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests to Investigate the Web Slenderness Limits for Cold-Formed RHS in Bending”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 15th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Melbourne, Australia, December 1997, (Balkema, publ.), (Grzebieta, Al-Mahaidi & Wilson editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Comparison of Analyses with Tests of Cold-Formed RHS Portal Frames”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 16th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Sydney, Australia, December 1999, (Balkema, publ.), (Bradford, Bridge and Foster editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Predictions of Rotation Capacity of RHS Beams Using Finite Element Analysis”, Advances in Steel Structures, Proceedings, 2nd International Conference on Advances in Steel Structures, (ICASS’99), Hong Kong, China, December 1999, (Elsevier, publ.), (Chan and Teng editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests for the Compact Web Slenderness of Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R744, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1995), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 1, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2: Addendum 1: Joint Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3: Addendum 1: Frame Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Draft Final Report, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • EN 10219 (2006): Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 1: Technical delivery conditions; – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

 • Zhao, X. L., Herion, S., Packer, J. A., Puthli, R., Sedlacek, G., Wardenier, J., Weynand, K., van Wingerde, A. M., Yeomans, N.: Design guide for circular and rectangular hollow section welded joints under fatigue loading. CIDECT Design Guide No. 8. Köln: TÜV-Verlag 2000
 
+ Brittle Fracture

پیدا کنید Brittle Fracture / HSS در این قسمت شما میتوانید 1 مطلب در زمینه 

 • Feldmann, M., Eichler, B., Kühn, B., Stranghöner, N., Dahl, W., Langenberg, P., Kouhi, J., Pope, R., Sedlacek, G., Ritakallio, P., Iglesias, G., Puthli, R. S., Packer, J. A., Krampen, J.: Choice of steel material to avoid brittle fracture for hollow section structures. Report EUR 25400 EN, European Commission Joint Research Centre Scientific and Policy Report for the evolution of Eurocode 3, 2012
+ Fire Resistance

پیدا کنید Fire Resistance / HSS در این قسمت شما میتوانید 8 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Twilt, L. and Haar, P.W. v.d.: Harmonization of the Calculation Rules for the Fire Resistance of Concrete Filled SHS-columns, CIDECT project 15F-86/7-0; IBBC-TNO report B-86-461, The Netherlands, 1986

 • Hönig, O., Klingsch, W. and Witte, H.: Baulicher Brandschutz durch wassergefüllte Stützen in
  Rahmentragwerken (Fire resistance of water filled columns). Research Report, Studiengesellschaft für
  Stahlanwendung e.V., Forschungsbericht p. 86/4.5, Düsseldorf, Germany, 1985


 • Twilt, L. and Both, C.: Technical Notes on the realistic behaviour and design of fire exposed steel and
  composite structures. Final report ECSC 7210-SA/112, Activity D: “Basis for Technical Notes”, TNO
  Building and Construction Research, BI-91-069, The Netherlands, 1991


 • ISO 834: “Fire resistance tests – Elements of building construction”, International Organization for
  Standardization, first edition, 1975


 • Twilt, L., Hass, R., Klingsch, W., Edwards, M., Dutta, D.: Design guide for structural hollow section columns exposed
  to fire. CIDECT Design Guide No. 4. Köln: TÜV-Verlag 1994


 • EN 1994-1-2 (2010): Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules – Structural fire design

 • Feldmann, M., Eichler, B., Kühn, B., Stranghöner, N., Dahl, W., Langenberg, P., Kouhi, J., Pope, R., Sedlacek, G., Ritakallio, P., Iglesias, G., Puthli, R. S., Packer, J. A., Krampen, J.: Choice of steel material to avoid brittle fracture for hollow section structures. Report EUR 25400 EN, European Commission Joint Research Centre Scientific and Policy Report for the evolution of Eurocode 3, 2012
+ Cold Forming

پیدا کنید Cold Forming / HSS در این قسمت شما میتوانید 27 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • Ram Puthli, Jeffrey A. Packer: Structural design using cold-formed hollow sections, Dedicated to prof. Dr. Ir. Jaap Wardenier on the occasion of his 70th birthday, Faculty of Civil Engineering, University of Karlsruhe, Germany, 2013

 • Ce i.a. projektiranje d.o.o., zagreb Croatian: Application of cold formed hollow steel sections, Croatian Academy of Engineering, Croatia, 2014

 • Peter W. Key, S. W. Hasan, Gregory J. Hancock: Column behavior of cold-formed hollow sections, 8th International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures, Missouri University of Science and Technology, USA, 1986

 • Yeong Huei Lee, Cher Siang Tan, Shahrin Mohammad, Mahmood Md Tahir, Poi Ngian Shek: Review on cold-formed steel connections, UTM Construction Research Centre (UTM-CRC), Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia, 2014

 • Zhao, X.L.: The behaviour of cold formed RHS beams under combined actions. PhD thesis, The
  University of Sydney, Australia, 1992


 • Lind, N.C. and Schroff, D.K.: Utilization of cold work in light gauge steel

 • EN 10219-2: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties, 1998

 • EN 10219-1: Cold formed structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – part 1: Technical delivery conditions, 1998

 • ISO 4019: Cold finished steel structural hollow sections – Dimensions and sectional properties.
  International Organization for Standardization


 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests to examine the compact web slenderness of cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol 124, No 10, October 1998, pp 1166-1174

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (2000), “Tests to examine the plastic behavior of knee joints in cold-formed RHS”, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, (scheduled for publication in March 2000)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests to Investigate the Web Slenderness Limits for Cold-Formed RHS in Bending”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 15th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Melbourne, Australia, December 1997, (Balkema, publ.), (Grzebieta, Al-Mahaidi & Wilson editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Comparison of Analyses with Tests of Cold-Formed RHS Portal Frames”, The Mechanics of Structures and Materials, Proceedings, 16th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Sydney, Australia, December 1999, (Balkema, publ.), (Bradford, Bridge and Foster editors)

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Tests for the Compact Web Slenderness of Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R744, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Tests of Knee Joints in Cold-Formed Rectangular Hollow Sections”, Research Report, No R779, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Tests of Cold-Formed Rectangular Hollow Section Portal Frames”, Research Report, No R783, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1999), “Finite Element Analysis of Plastic Bending of Cold-Formed Rectangular Hollow Section Beams”, Research Report, No R792, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1995), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 1, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1996), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 2: Addendum 1: Joint Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, School of Civil and Mining Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1997), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Interim Report No. 3: Addendum 1: Frame Tests, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • Wilkinson T. and Hancock G. J., (1998), “Plastic Design of Cold-Formed RHS”, CIDECT Project 2S, Draft Final Report, Centre for Advanced Structural Engineering, Department of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney, Australia

 • EN 10219 (2006): Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 1: Technical delivery conditions; – Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

 • Ritakallio, P. O.: Cold-formed high-strength tubes for structural applications. Steel Construction, 5 (2012), No. 3, pp. 158- 167

 • Packer, J. A., Chiew, S. P.: Production standards for coldformed hollow structural sections. Proceedings of the 13th
  International Symposium on Tubular Structures, Hong Kong 2010, China, pp. 413–421
+ Applications

پیدا کنید Applications / HSS در این قسمت شما میتوانید 5 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0


 • Wardenier, J., Dutta, D., Yeomans, N., Packer, J.A. and Bucak, Ö.: Design guide for structural hollow
  sections in mechanical applications (6). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany,
  1995. ISBN 3-8249-0302-4


 • Ce i.a. projektiranje d.o.o., zagreb Croatian: Application of cold formed hollow steel sections, Croatian Academy of Engineering, Croatia, 2014

 • Lind, N.C. and Schroff, D.K.: Utilization of cold work in light gauge steel

 • Ritakallio, P. O.: Cold-formed high-strength tubes for structural applications. Steel Construction, 5 (2012), No. 3, pp. 158- 167
+ Architecture

پیدا کنید Architecture / HSS در این قسمت شما میتوانید 2 مطلب در زمینه 

 • Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J.A., Dutta, D. and Yeomans, N.: Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading (1). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany, 1991. ISBN3-88585-975-0

 • Wardenier, J., Dutta, D., Yeomans, N., Packer, J.A. and Bucak, Ö.: Design guide for structural hollow
  sections in mechanical applications (6). CIDECT (Ed.) and Verlag TÜV Rheinland, Cologne, Germany,
  1995. ISBN 3-8249-0302-4