تاریخچه مقاطع HSS

تاریخچه مقاطع فولادی توخالی سازه ای (HSS)

بشر از دیرباز با ویژگیهای فوق العاده اَشکال توخالی آشنایی داشته است. الهام گیری اولیه ی بشر احتمالا از طبیعت بوده است که در آن میتوان نمونه های بسیاری از کاربرد اینگونه مقاطع (HSS) را به وضوح دید. همانطور که در تصویر 1 نشان داده شده است، خداوند در طبیعت از این اَشکال برای تولید یکی از سبک­ ترین و کارآمد­ترین و در عین حال به صرفه ترین سازه­ هایش به خوبی استفاده کرده است . (در تمدن ایران باستان (دوره عیلامیان- 1500سال قبل از میلاد HSS تصویر2- استفاده از

توسعه مدرن


فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw

[واقع در اسکاتلند [5 Firth of Forth تصویر شماره 3- پل


سالهای اخیرتصویر شماره 5 – کاربرد HSS در ساخت سازه محافظ در برابر موجهای ناشی از طوفان در هلند [4]


تصویر شما ره 4 – استفاده از HSS در ساخت سقف خرپایی [4]


تصویر شماره 7 – کاربرد مقاطع گرد در ساخت سازه محافظ در هلند [4]


تصویر شماره 6 – کاربرد مقاطع HSS در جرثقیل [4]

References

 1. Backyard Design. 2016; Available from: http://zozeen.com/category/backyard-design/bamboo.
 2. Bamboo. 2016; Available from: http://www.momgoesgreen.com/bamboo-bamboo-bamboo.
 3. Bamboo Poles. 2016; Available from: http://bamboohabitat.com/bamboo-poles.
 4. J.Wardenier, Hollow Sections in Structural Applications. 2000, Netherlands: Delft University of Technology.
 5. Open Buildings. 2016; Available from: http://openbuildings.com/buildings/forth-bridge-profile-6308.
 6. A.G., M.W., Mannesmann Stahlbauhohlprofile (MSH) Anwendungsbeispiele,Technical Documentation. 1991, Düsseldorf, Germany.
 7. Jamm, W., Form strength of welded tubular connections and tubular structures under static loading. Vol. 3. 1951, Germany: Schweissen und Schneiden.
 8. Natarajan, M.a.T., A.A., Studies on tubular joints in Japan: Review of research reports. 1968: USA.
 9. Togo, T., Experimental study on mechanical behaviour of tubular joints. 1967, Osaka University: Japan.
 10. Natarajan, M.a.T., A.A., Studies on tubular joints in Japan: Review of research reports. 1969: USA.
 11. Bouwkamp, J.G., Concept on tubular joints design, in Proceedings of ASCE. 1964.
 12. Marshall, P.W.a.T., A.A., Basis for tubular design. ASCE preprint, 2008.
 13. Brodka, J., Stahlrohrkonstruktionen. 1988, Germany: Verlagsgesellschaft Rüdolf Müller, Köln-Braunsfeld.
 14. Dutta, D.a.W., K.G, Handbuch Hohlprofile in Stahlkonstruktionen. Verlag TÜV Rheinland GmbH. 1988, Köln, Germany: Verlag TÜV Rheinland GmbH.
 15. Dutta, D.a.W., K.G, Hohlprofilkonstruktionen. 1999, Berlin, Germany: Ernst & Sohn.
 16. Mang, F.a.B., Ö., Hohlprofilkonstruktionen, Stahlbau-Handbuch, Bd. . 1983, Köln, Germany: I, Stahlbau-Verlag.
 17. Puthli, R.S., Hohlprofilkonstruktionen aus Stahl nach DIN V ENV 1993 (EC3) und DIN 18 800 (11.90). 1998, Düsseldorf, Germany: Werner Verlag GmbH & Co. K.G.
 18. Rautaruukki, Design Handbook for Rautaruukki Structural Hollow Sections. 1998, Hämeenlinna, Finland.
 19. Stahlrohr, Handbuch: 9. Aufl. Vulkan. 1982, Essen, Germany.
 20. Wardenier, J., Hollow Section Joints. 1982, Delft, The Netherlands: Delft University Press.
 21. Wanke, J., Stahlrohrkonstruktionen. 1966, Vienna, Austria: Springer Verlag.
 22. CIDECT, Construction with hollow steel sections. 1984, Northants, U.K.: British Steel plc.